Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 6449Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Overijssel - Wijziging subsidieplafond paragraaf 5.21 Gebiedsontwikkeling NOT 2.0.
Besluit Gedeputeerde Staten nr. 2015/0261885, dd. 21-09-2015
Inlichtingen bij: Annemiek Hooisma
telefoon:  038 499 8312
e-mail: a.hooisma@overijssel.nl
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 
Delen mee:
 
Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005, de volgende subsidieplafonds zijn gewijzigd voor 2015:
 
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs)
 
Hoofdstuk 5, Wonen en Leefomgeving
 
Paragraaf 5.21 Gebiedsontwikkeling NOT 2.0:
onderdeel A: 'opstellen businesscase': verhoging van het subsidieplafond met: €30.000,-. Het vorige subsidieplafond was €80.000,-.
onderdeel B: 'fysieke realisatie' : verhoging van het subsidieplafond met €100.000,-. Het vorige subsidieplafond was €500.000,-.
onderdeel C: 'incidentele activiteiten': verlaging van het subsidieplafond met €30.000,-. Het vorige subsidieplafond was €60.000,-.
 
Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Met de liggende aanvragen zal het plafond direct weer zijn bereikt. Voor nieuwe aanvragen is om die reden nu geen ruimte meer.
 
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van dit Provinciaal Blad.
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.