Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 6243Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Zeeland - Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 15 september 2015, nr. 15012887, houdende gewijzigde vaststelling van het besluit van 31 maart 2015, nr. 15004486, tot verlening van mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL).
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland,
 • -
  gelezen het voorstel van de afdeling WBN nummer 15012887;
 • -
  overwegende dat certificaten zoals bedoeld in de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 worden afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (hierna te noemen: de Stichting Certificering SNL);
 • -
  overwegende dat het besluit van 31 maart 2015 tot verlening van mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Certificering SNL aanpassing behoeft;
 • -
  overwegende dat het bestuur van de Stichting Certificering SNL heeft ingestemd met het mandaat;
 • -
  gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL;
Paragraaf 1. Algemeen
Artikel 1
Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om namens Gedeputeerde Staten niet op rechtsgevolg gerichte informatie te verstrekken die betrekking heeft op de afgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016.
Paragraaf 2. Primaire besluiten
Artikel 2
Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL namens Gedeputeerde Staten te besluiten, met inbegrip van het ondertekenen van stukken, betreffende:
 • a.
  het afgeven van certificaten natuurbeheer en certificaten samenwerkingsverband natuurbeheer zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016;
 • b.
  het afgeven van certificaten collectief agrarisch natuurbeheer zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016;
 • c.
  het schorsen van certificaten;
 • d.
  het intrekken van certificaten.
Artikel 3
Onder de in artikel 2 genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.
Paragraaf 3. Audits
Artikel 4
De medewerkers van de Stichting Certificering SNL zijn bevoegd om namens Gedeputeerde Staten audits uit te voeren in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.
Paragraaf 4. Instructies
Artikel 5
Niet van toepassing
Paragraaf 5. Overige bepalingen
Artikel 6
De ondertekening van besluiten op grond van artikel 2 luidt:
‘NAMENS GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND’,
gevolgd door
‘DE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL’
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 mei 2015.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 15 september 2015.
 
Drs. J.M.M Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 18 september 2015
De secretaris, A.W. Smit