Provincie Zeeland - Wijziging Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland 8 september 2015,  kenmerk 15011929, houdende wijziging van het mandaatbesluit gedeputeerde staten d.d. 24 februari 2015,  kenmerk 15002110, Provinciaal Blad 2015, nummer 1075.
 
Gedeputeerde staten van Zeeland,
 
 • -
  overwegende dat het voor een efficiëntere uitvoering van taken gewenst is enkele bevoegdheden te mandateren;
 • -
  gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Telecommunicatiewet,
 
besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015:
 
Artikel I  
 • 1.
  Gedeputeerde staten verlenen mandaat aan de algemeen directeur, de werkveldmanager Uitvoering, het afdelingshoofd Beheer en Onderhoud, het unithoofd Droge Infrastructuur en het unithoofd Natte Infrastructuur tot uitoefening van de bevoegdheden op grond van de respectievelijke artikelen 5.3., 5.7. en 5.8. van de Telecommunicatiewet tot het respectievelijk instemmen met c.q. overeenstemming hebben over plaats, tijdstip en wijze van aanleg, instandhouding of opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en tot het vergoeden van schade en verdelen van kosten, één en ander voortvloeiende uit de gedoogplicht zoals genoemd in artikel 5.2. van de wet.
 • 2.
  Dit mandaat wordt toegevoegd aan onderdeel I van de bijlage bij het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 2015 onder afdeling Beheer en Onderhoud onder een nieuw toe te voegen categorie 'Telecommunicatiewet '.
 
 
Artikel II  
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 8 september 2015.
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
 

Uitgegeven 10 september 2015

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven