Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 5859Verordeningen
Provincie Zeeland - Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 1 september 2015, tot wijziging van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (vastgesteld d.d. 27 oktober 2009, PB 2009 nr. 39 en laatstelijk gewijzigd d.d. 7 oktober 2014, PB 2014 nr. 2661)
 
Gedeputeerde staten van Zeeland,
 • 1.
  Gelezen het voorstel van de afdeling WBN nummer 15012234;
 • 2.
  Gelet op artikel 143, 145 en 152 van de Provinciewet;
 • 3.
  Gelet op het decentralisatieakkoord Natuur en het Natuurpact;
 • 4.
  Gelet op het delegatiebesluit van provinciale staten voor regelgevende bevoegdheid van 13 december 2013 (PB 2014 nr. 17);
Besluiten vast te stellen de navolgende wijzigingsregeling:
 
Artikel I  
De Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel A  
Artikel 1.11 komt te luiden:
Artikel 1.11 (communautaire richtsnoeren en staatssteun)
 • 1.
  Subsidies als bedoeld in:
  • a.
   hoofdstuk 3, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de instandhouding van één of meerder natuurbeheertypen met de aanduidingen N14.01 tot en met N17.04, als bedoeld in bijlage 1, tweede kolom;
  • b.
   paragraaf 4.1, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van één of meerdere agrarische beheerpakketten als bedoeld in bijlage 3, onderdeel B.2, en
  • c.
   hoofdstuk 6,
 • worden slechts verstrekt voor zover die verstrekking geschiedt in overeenstemming met de beschikking van de Europese Commissie van 31 januari 2011 met kenmerk C(2011)581.
 • 2.
  Subsidies als bedoeld in:
  • a.
   hoofdstuk 3, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de instandhouding van één of meer natuurbeheertypen met de aanduidingen N01.01 tot en met N13.02, als bedoeld in bijlage 1, tweede kolom, en
  • b.
   afdeling 5.1.2,
 • worden slechts verstrekt voor zover die verstrekking geschiedt in overeenstemming met de beschikking van de Europese Commissie van 20 april 2011 met kenmerk C(2011)2631.
 • 3.
  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het eerste lid kunnen niet worden ingediend na 31 oktober 2017.
 • 4.
  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het tweede lid kunnen niet worden ingediend na 31 oktober 2017.
 • 5.
  Kosten voor beheeractiviteiten zijn slechts subsidiabel indien zij gemaakt zijn nadat de aanvraag om subsidie is ingediend.
 • 6.
  Voor aanvragen als bedoeld in het eerste en tweede lid, die zijn ingediend na 1 januari 2014, gelden de Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020 (PbEU 2014/C 204/01).
Onderdeel B  
Artikel 3.1.7, tweede lid, komt te luiden:
 • 2.
  Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in artikel 3.1.2 bedoelde periode op grond van artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel a, voor het desbetreffende natuurbeheertype is vastgesteld, en het aantal hectares waarvoor voor dat betreffende natuurbeheertype subsidie wordt verstrekt, eventueel vermeerderd met:
  • a.
   het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in artikel 3.1.2 bedoelde periode op grond van artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel b, voor het recreatiepakket is vastgesteld, en het aantal hectares waarop dat pakket wordt uitgevoerd;
  • b.
   het product van het tarief, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel c, en het aantal hectares waarop in het kader van de subsidie natuurbeheer monitoringswerkzaamheden worden uitgevoerd, én
  • c.
   het product van het tarief, bedoeld in artikel 3.1.8, eerste lid, onderdeel d, en het aantal hectares waarvoor de toeslagen, bedoeld in artikel 3.1.8, tweede lid, onderdelen a en b, worden verstrekt.
  • d.
   een opslag voor loon- en prijsontwikkeling.
Onderdeel C  
Artikel 7.3, vijfde lid, komt te luiden:
 • 5.
  Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot subsidieverlening overeenkomstig het eerste of tweede lid wijzigen als de derde aangemerkt kan worden als begunstigde voor de betreffende subsidie. Indien de oorspronkelijke subsidieontvanger een gecertificeerde begunstigde was en de derde dit niet is, is een wijziging als bedoeld in de eerste volzin slechts mogelijk indien die derde schriftelijk verklaart met ingang van de datum van overdracht de subsidieverplichtingen te zullen naleven op basis van de rechten en plichten die gelden voor een niet-gecertificeerde begunstigde.
Onderdeel D  
Artikel 7.3a, derde lid, komt te luiden:
 • 3.
  Op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, is artikel 1.3, eerste lid niet van toepassing. Onverminderd de eerste volzin van dit artikellid wordt een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, niet gehonoreerd indien deze ná 15 mei 2015 is ingediend.
Onderdeel E  
Aan artikel 9.2 wordt een lid toegevoegd luidende:
 • 5.
  Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van het bepaalde in het eerste lid, onderdelen c en d, onderscheidenlijk het derde lid.
Onderdeel F  
In artikel 10.1, eerste lid, wordt << Beleidsregels sanctiebepalingen SNL >> vervangen door: Beleidsregels verlagen subsidie POP2 (Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 oktober 2010, nr. 154073).
Onderdeel G  
Bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel 1, eerste lid, komt te luiden:
Op de beheereenheid wordt in het betreffende beheerjaar een agrarisch beheerpakket uitgevoerd dat in bijlage 3, onderdeel B.1, is opgenomen onder de aanduiding A01.01.01, A01.01.02, A01.01.04 voor zover dat beheerpakket op grasland wordt uitgevoerd, of A01.01.06.
 
Artikel II  
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel E, terugwerkt tot 1 januari 2010.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 1 september 2015,
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 3 september 2015
De secretaris, A.W. Smit