Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2015, 5744Beleidsregels
Openstellingsbesluit en subsidieplafond Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 (SvNL2016)
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 25 augustus 2015 hebben vastgesteld:
ARTIKEL I
A. SUBSIDIEPLAFOND
Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 (SvNL2016) wordt voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 voor de beheerperiode 2016-2022 het volgende subsidieplafond vastgesteld:
1,- euro voor subsidie als bedoeld in artikel 3.2 voor de leefgebieden zoals begrensd in het provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2016 met de aanduiding Open Akkerland, Open Grasland, Droge Dooradering en Natte Dooradering.
B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING
Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van de dag na die van bekendmaking van dit besluit in het Provinciaal Blad tot en met 10 september 2015 worden ingediend bij de Provincie Limburg, Postbus 5700, NL-6202 MA Maastricht (of postbus@prvlimburg.nl).
ARTIKEL II
De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.
ARTIKEL III
Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.
ARTIKEL IV
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op
25 augustus 2015.
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon