Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 5743

Gepubliceerd op 31 augustus 2015 09:00Wijzigingen Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 augustus 2015 hebben vastgesteld:
 
Wijzigingen Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg
 
ARTIKEL 1
 
Onderdeel A
Artikel 1.1 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel b vervalt.
2. Onderdeel c komt te luiden:
beheeractiviteit: activiteit uit de koppeltabel;
3. Onderdeel e komt te luiden:
certificaat: namens Gedeputeerde Staten door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer afgegeven certificaat, waarmee wordt gewaarborgd dat een natuurbeheerder of agrarisch collectief voldoet aan bepaalde beheereisen en het beheer op de afgesproken manier uitvoert;
4. Onderdeel f komt te luiden:
koppeltabel: in bijlage 3 opgenomen overzicht van de subsidiabele beheeractiviteiten en maximale vergoedingen;
5. Onderdeel k komt te luiden:
landbouwgrond: landbouwareaal als bedoeld en omschreven in artikel 2, onder f, van Verordening (EU) nr. 1305/2013, plus eventuele landschapselementen of watergangen direct grenzend aan landbouwgrond, waarbij er sprake mag zijn van een scheiding van die landbouwgrond door een kavelpad of watergang;
6. In onderdeel n wordt «soort landschap» vervangen door:beheertype.
7. Onderdeel s komt te luiden:
natuurbeheerplan: een plan als bedoeld in artikel 1.3 waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd;
8. Onderdeel z komt te luiden:
transactiekosten: kosten zoals bedoeld in artikel 2 sub e van Verordening (EU) nummer 1305/2013;
9. Aan het artikelworden twee onderdelen toegevoegd, luidende:
bb. Verordening (EU) nr. 640/2014: Gedelegeerde verordening van de Europese Commissie van tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;
cc. Verordening (EU) nr. 809/2014: Uitvoeringsverordening van de Europese Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden.
 
Onderdeel B
Artikel 1.5 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het opschrift wordt « Beslistermijn subsidieverlening» vervangen door: Bevoegdheid en beslistermijn subsidieverlening.
2. Onder vernummering van het eerste en tweede lid tot tweede en derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
1. Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een subsidie natuur- en landschapsbeheer of agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstrekken.
 
Onderdeel C
Artikel 1.6 komt te luiden:
Artikel 1.6 Verplichtingen algemeen
De subsidieontvanger is verplicht de administratie en de daartoe behorende bescheiden die betrekking hebben op de verstrekte subsidie ten minste gedurende een periode van vijf jaar na vaststelling van de desbetreffende subsidie te bewaren.
 
Onderdeel D
Na artikel 1.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 1.8 Certificering
1. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten tot afgifte van de volgende certificaten:
a. natuurbeheer;
b. samenwerkingsverband natuurbeheer;
c. collectief agrarisch natuurbeheer.
2. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om de in het eerste lid genoemde certificaten te schorsen of in te trekken.
3. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot het aanvragen, schorsen en intrekken van certificaten.
 
Onderdeel E
Artikel 2.4 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Onverminderd het eerste lid dient de subsidieaanvrager die beschikt over een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer te voldoen aan het vereiste dat de subsidieaanvraag vergezeld gaat van een kaart waarop de buitengrenzen van de natuurterreinen zijn aangegeven.
2. Het derde lidkomt te luiden:
3. Onverminderd het eerste lid dient de subsidieaanvrager die niet gecertificeerd is, te voldoen aan het vereiste dat de subsidieaanvraag vergezeld gaat van een kaart met topografische ondergrond waarop per natuurbeheertype of per landschapsbeheertype de grenzen zijn aangegeven.
 
Onderdeel F
Aan artikel 2.5 wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. Subsidiabel gestelde kosten zijn slechts subsidiabel indien zij zijn gemaakt nadat de aanvraag om subsidie is ingediend.
 
Onderdeel G
Artikel 2.9 wordt gewijzigd als volgt:
1. De eerste zin van het eerste lid komt te luiden:
1. Onverminderd artikel 1.6 heeft de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:
2. Het eerste lid, onderdeel a,komt te luiden:
a. het verrichten van al het beheer dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de natuurbeheertypen en landschapselementen en geen handelingen te verrichten of te gedogen die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan;
3. Het vierde lid wordt gewijzigd als volgt:
Aan het slot van onderdeel c wordt de puntkomma vervangen door: of.
 
Onderdeel H
Artikel 2.12, vierde lid, komt te luiden:
4. Het voorschot op het verleende subsidiebedrag wordt in vijf gelijke termijnen betaald, steeds binnen zes weken na afloop van de beslissing, bedoeld in het tweede of derde lid, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald.
 
Onderdeel I
Artikel 2.13, derde lid, komt te luiden:
3. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het tarief en de toeslagen die van toepassing waren ten tijde van het nemen van de beschikking tot subsidieverlening.
 
Onderdeel J
Artikel 2.14, derde lid, komt te luiden:
3. Het restant bedrag wordt uitbetaald binnen zes weken na de subsidievaststelling.
 
Onderdeel K
In artikel 3.2 wordt «een project» vervangen door: een project met beheeractiviteiten.
 
Onderdeel L
Artikel 3.5 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel a komt te luiden:
a. kosten voor het uitvoeren van beheeractiviteiten het project;
2. Onderdeel b komt te luiden:
b. gederfde inkomsten voor het uitvoeren van beheeractiviteiten;
3. Onderdeel c komt te luiden:
c. transactiekosten.
 
Onderdeel M
Artikel 3.6 vervalt.
 
Onderdeel N
Artikel 3.7 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.2, wordt bepaald door het maximum aantal hectares per leefgebied dat voldoet aan de subsidievereisten zoals opgenomen in artikel 3.4 te vermenigvuldigen met de gemiddelde kosten per hectare leefgebied, vermenigvuldigd met zes.
2. In het tweede lid wordt «vijfde» vervangen door: vierde.
 
Onderdeel O
In artikel 3.9 wordt «de» vervangen door: een.
 
Onderdeel P
Artikel 3.11 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel a komt te luiden:
a. uitvoering vindt plaats in leefgebieden;
2. Onderdeel c komt te luiden:
c. de gekozen beheeractiviteit of combinatie van beheeractiviteiten past bij de beheerfunctie of het cluster van beheeractiviteiten zoals beschikt en het bijhorende leefgebied zoals aangewezen in het natuurbeheerplan;
3. Onderdeel d komt te luiden:
d. wijzigingen van activiteiten op perceelsniveau die gedurende het kalenderjaar optreden worden door de subsidieontvanger uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan het ingaan van de wijziging gemeld aan Gedeputeerde Staten, door de wijziging op perceelsniveau door te voeren via het daartoe onder b bedoelde systeem en kunnen tot uiterlijk 30 september van het lopende beheerjaar worden doorgevoerd;
4. Onderdeel e komt te luiden:
e. wijzigingen bestaande uit het toevoegen van percelen worden door de subsidieontvanger uiterlijk op 15 mei van het lopende beheerjaar doorgevoerd via het in onderdeel b bedoelde systeem;
5. Onderdelen g en h vervallen, onder verlettering van onderdelen i tot en met o tot onderdelen g tot en met m.
6. Onderdeel g komt te luiden:
g. de subsidieontvanger dient ieder kalenderjaar in de periode waarin de Gecombineerde data inwinning wordt ingediend een betaalverzoek in voor dat kalenderjaar. De subsidieontvanger dient deze aanvraag in via een door Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld formulier
7. Onderdeel m wordt gewijzigd als volgt:
Aan het slot van onderdeel m wordt de puntkomma vervangen door een punt.
 
Onderdeel Q
Artikel 3.12 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «i» vervangen door: g.
2. In het vijfde lidwordt «i» vervangen door: g.
3. In het zesde lid wordt «Catalogus groenblauwe diensten» vervangen door: koppeltabel.
 
Onderdeel R
Artikel 3.13 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door:, of.
2. In het derde lid wordt aan het slot van onderdeel a de puntkomma vervangen door:, en.
 
Onderdeel S
Artikel 3.14 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt «i» vervangen door: g.
2. In het vierde lid wordt «i» vervangen door: g.
3. In het vijfde lid wordt «Catalogus groenblauwe diensten» vervangen door: koppeltabel.
 
Onderdeel T
Artikel 3.15 komt te luiden:
Artikel 3.15 Sancties
Ter uitvoering van Verordening (EU) nummer 640/2014 verlagen Gedeputeerde Staten de verleende of vastgestelde subsidie indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de uitvoering van controles als bedoeld in artikel 28 en 37 van Verordening (EU) nummer 809/2014.
 
Onderdeel U
Aan de verordening wordt bijlage 3 toegevoegd.
 
ARTIKEL 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekandmaking in het Provinciaal Blad, met dien verstande dat artikel I, onderdeel N, terugwerkt tot 14 april 2015.
 
Toelichting
 
ALGEMEEN
Op 1 januari 2016 gaat het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016 in. Om het nieuwe stelsel mogelijk te maken, is een geheel nieuwe subsidieverordening vastgesteld: de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 (hierna: SvNL’16). In deze regelingswijziging wordt de SvNL’16 op diverse plekken aangepast. Het gaat hierbij om technische wijzigingen die het doel hebben om, nog voorafgaand aan de start van het nieuwe stelsel, te voorkomen dat bij de uitvoering knelpunten ontstaan. In de artikelsgewijze toelichting worden enkele wijzigingen nader toegelicht.
 
ARTIKELSGEWIJS
ARTIKEL I
A, Q, S, U (artikelen 1.1, 3.12, 3.14 en bijlage 3)
Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn de beheeractiviteiten samengevat in een koppeltabel die aangeeft welke beheeractiviteiten binnen een leefgebied of onderdeel daarvan kunnen worden vergoed met medefinanciering vanuit Europa. In bijlage 3 is deze koppeltabel opgenomen.
A, P (artikelen 1.1 en 3.11)
De definitie van landbouwgrond is aangepast. Deze aanpassing leidt voorts tot aanpassing van artikel 3.11 sub a. Door deze aanpassing wordt duidelijk dat landschapselementen onderdeel van de subsidie agrarisch natuurbeheer kunnen vormen.
A, D (artikelen 1.1 en 1.8)
In de SvNL’16 is niet expliciet opgenomen dat Gedeputeerde Staten certificaten kunnen verstrekken. Om enige onzekerheid die daardoor zou kunnen ontstaan weg te nemen, bevat deze wijziging expliciet de grondslag.
N (artikel 3.7)
Door de aanpassing van het eerste lid wordt verduidelijkt dat de subsidie niet afhankelijk is van het aangevraagde (maximum) aantal hectares, maar van de goedgekeurde hectares.
 
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 25 augustus 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl