Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2015, 5267Overige besluiten van algemene strekking
Intrekkingsbesluit Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015
 
Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 28 juli 2015 hebben vastgesteld:
Intrekkingsbesluit Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015
Artikel 1 Datum intrekking
De Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015, gewijzigd vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 3 februari 2015(Provinciaal Blad 2015, nr. 836), worden ingetrokken met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Artikel 2 Overgangsrecht
Voor aanvragen waarover op het moment van de intrekking van de regeling nog geen beslissing is genomen en voor subsidiebesluiten die zijn genomen voor de intrekking van deze regeling blijven de Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelenscholen, verenigingen en gemeenschapshuizen 2014-2015 van toepassing, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 28 juli 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon