Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4735

Gepubliceerd op 3 augustus 2015 09:00Besluit aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang DAEB
Gedeputeerde Staten van Limburg,
Gelet op
 • De Provinciewet, in het bijzonder artikel 158 en 175;
 • De Aanbestedingswet 2012, in het bijzonder artikel 2.24 dat de mogelijkheid biedt voor een aanbestedende dienst om een uitsluitend recht te verstrekken aan een andere aanbestedende dienst voor het verrichten van diensten;
 • Gelet op artikel 14 en 106 VWEU;
Overwegende dat
 • diensten van algemeen economisch belang (hierna DAEB) hun bestaansrecht ontlenen aan de artikelen 14 en 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • om gebruik te kunnen maken van de bijzondere positie die een DAEB inneemt binnen de Europese mededingingsregelgeving, een onderneming daarvoor specifiek met het beheer van een bepaalde DAEB moet worden belast;
 • het naar onze mening noodzakelijk is om deze diensten aan een selecte groep ondernemers toe te vertrouwen, omdat daarmee in hoge mate wordt voldaan aan algemene behoeften van – grote groepen – Limburgse burgers en het daarom belangrijk vinden dat deze dienst kan worden aangeboden;
 • de Provincie Limburg van mening is dat het bevorderen van structuurversterkende investeringen in de Limburgse economie het enige antwoord is om aan conjuncturele schommelingen veerkracht te bieden;
 • de campusontwikkelingen in Limburg hiertoe een belangrijk instrument zijn;
 • de Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV, conform artikel 2 van haar statuten onder meer ten doel heeft het ontwikkelen van een campus organisatie (de Chemelot Campus in Geleen) en in directe relatie daarmee het stimuleren van open innovatie ten behoeve van kennisbehoud en kennisontwikkeling in de regio Zuid-Limburg, met als doel aansluiting en verbreding van de as onderwijs - onderzoek (wetenschappelijk en toegepast) – business;
 • om open innovatie en ontmoeting op de campus daadwerkelijk tot bloei te brengen is het noodzakelijk dat de Chemelot Campus in Geleen door sloop van een aantal gebouwen en loopbruggen openbaar toegankelijk gemaakt en gehouden wordt met inachtneming van de beperkingen die daaraan gesteld worden als gevolg van het strikte milieu- en veiligheidsbeleid van de Chemelot Site;
 • Gedeputeerde Staten van Limburg tevens besloten hebben om gebruik te maken tot het verlenen van een alleenrecht aan Chemelot Campus B.V. ter ondersteuning en versterking van de uitvoering van haar taken met betrekking tot het openbaar toegankelijk maken van de Chemelot Campus in Geleen;
 • artikel 2.24 Aanbestedingswet 2012 de mogelijkheid biedt om een uitsluitend recht voor dienstverlening te verlenen aan een andere aanbestedende dienst;
 • de hiervoor vermelde dienstverlener Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV een publiekrechtelijke instelling is in de zin van artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012 en daarom een aanbestedende dienst
Voorbereidingsprocedure
Aangezien dit aanwijzingsbesluit DAEB de bestaande situatie van reeds toegekende rechten en plichten van betrokken ondernemingen bevestigt en niet verder uitbreidt is geen (nieuwe) specifieke voorbereidingsprocedure gevolgd. Een voorafgaande consultatie van andere marktdeelnemers is ook om deze reden niet zinvol geacht.
Besluiten
 • I.
  aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang, de volgende diensten: het slopen voor de landschappelijke inrichting Brightlands Chemelot Campus
 • Gedeputeerde Staten zijn (mede) belast met toezicht op de tenuitvoerlegging hiervan. Zodra de omvang van deze openbare opdracht wordt verruimd tot nieuwe diensten, dient het aanwijzingsbesluit, c.q. opdrachtverlening dienovereenkomstig te worden aangepast, binnen de beperkingen van artikel 106, lid 2, van het VWEU.
 • II.
  aard en duur van de openbare dienstverplichtingen:
 • Het betreft de volgende openbare dienstverplichtingen:
  • 1.
   het slopen van de gebouwen 03A, 07, 08, 020 en 110;
  • 2.
   het slopen van de loopbruggen 02-022, 02-094, 082-130 en 094-110;
  • 3.
   het slopen van de kolommenbaan Bosman.
 • De aanwijzing geldt tot en met 31 december 2021.
 • III.
  betrokken ondernemingen en het betrokken grondgebied:
 • Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV, Urmonderbaan 22, 6167 RD, Geleen, die diensten aanbiedt op het grondgebied van de provincie Limburg;
 • IV.
  aard van de uitsluitende of bijzondere rechten, die de onderneming is toegekend:
 • een uitsluitend recht ex artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 uitsluitend ter uitvoering van het slopen en ontmantelen van gebouwen genoemd in de subsidiebeschikking, en grondverzet (CPV-code 45110000) ten behoeve van de landschappelijke inrichting Brighlands Chemelot Campus in Geleen, welk recht eindigt op 31 december 2023.
 • Gedeputeerde Staten kunnen het recht voortijdig intrekken indien Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV haar opdracht niet naar behoren heeft uitgevoerd, dan wel zwaarwegende belangen intrekking van het recht vorderen.
 • V.
  de parameters voor de berekening, de controle, de herziening van de compensatie en de regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen:
 • zie de subsidieverleningsbeschikking aan Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 juli 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl