Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2015, 4734Overige besluiten van algemene strekking
Subsidieplafonds 2015 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
 
 
De heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg,
Gelet het besluit van 16 december 2014 van Gedeputeerde Staten van Limburg tot mandatering van de bevoegdheid tot het openstellen en vaststellen van de subsidieplafonds 2015 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. aan de verantwoordelijk gedeputeerde;
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27, juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, elfde lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., bekend dat hij op 29 juli2015 heeft vastgesteld:
Subsidieplafonds 2015 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
Artikel 1
 • 1.
  Voor de bijlagen en de nadere regels van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. geldt voor 2015 een subsidieplafond van € 0,-.
 • 2.
  Dit subsidieplafond van € 0,- geldt niet voor de Subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg, de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 (beide regelingen kennen hun eigen openstellingsbesluit en subsidieplafonds) en de in onderstaande tabel vermelde paragrafen uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.. Voor deze paragrafen gelden voor 2015 de in de tabel genoemde plafonds.
Paragraaf
Naam
Subsidieplafond
Openstelling 2015
Hoofdstuk 1 Landbouw
1.1
Wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst
€ 150.000
Van de dag na bekendmaking van dit openstellingsbesluit tot 1 oktober 2015
1.2
Projectmatige aanpak ontwikkelgebied intensieve veehouderij
€ 0
Niet
1.3A
Innovatie-advies
€ 600.000
1 januari – 31 december
1.3B
Innovatie-advies: Haalbaarheidsstudie t.b.v. innovatieve verdienmodellen
€ 350.0000,-
1 januari - 24 april
1.3C
Samenwerking: ondernemersgroepen grensverleggende projecten
€ 160.000,-
1 januari - 24 april
1.3D
Samenwerking: Ondernemersgroepen voor toepassing en innovatie in de landbouw (uitrol)
€ 70.000,-
1 januari - 24 april
1.4A
Excellent produceren, innovaties in de veehouderij (grensverleggende projecten)
€ 2.250.000,-
1 januari - 24 april
1.4B
Excellent produceren, innovaties in de plantaardige sector (grensverleggende projecten)
€ 500.000,-
1 januari - 24 april
1.4C
Excellent produceren: verbeteringen in de veehouderij (emissies bestaande stallen)
€ 510.000,-
1 januari - 24 april
1.5
Herstructurering ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg
€ 144.000,-
1 januari - 24 april
1.6
Communicatie
€ 96.000,-
1 januari - 24 april
1.7
Dialoog met betrekking tot bedrijfsontwikkeling
€ 120.000,-
1 januari - 24 april
Hoofdstuk 2 Natuur
2.1
Soortenbeleid
€ 1.000.000
1 januari – 31 december
2.2
Recreatieve inrichting in kerngebieden in de goudgroene natuur
€ 300.000
1 januari – 31 december
2.3
Functiewijziging en inrichting in zilvergroene natuurzones
€ 1.000.000
1 januari – 31 december
Artikel 2 Openstelling en plafonds
 • 1.
  Subsidieaanvragen in het kader van de in de tabel van artikel 1, tweede lid genoemde paragrafen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie wordt gedeponeerd of digitaal wordt aangeboden en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie bepalend.
 • 2.
  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig is.
 • 3.
  Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, gaat die aanvraag voor die naar oordeel van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria zoals vermeld in de betreffende subsidieaanvraag.
Artikel 3 Inwerkingtreding
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  De Subsidieplafonds 2015 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., Provinciaal Blad 2015, 2227 worden ingetrokken.
Gedeputeerde Staten van Limburg,
Namens dezen,
De heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
Lid Gedeputeerde Staten van Limburg