Provincie Zeeland - Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland ter invulling van artikel 5 Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten provincie Zeeland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 21 juli 2015, kenmerk 15010681, inhoudende het wijzigen van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 maart 2014, kenmerk 14004819.
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland,
 • -
  overwegende dat
  • op 18 maart 2015 de Provinciale Statenverkiezingen werden gehouden;
  • op 3 juli 2015 het Coalitieakkoord voor het provinciaal bestuur van Zeeland voor de periode 2015 – 2019 van kracht is geworden;
  • de samenstelling van het college van Gedeputeerde Staten daardoor is gewijzigd;
 • -
  gelet op artikel 166 Provinciewet;
besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 maart 2014
 
Artikel I  
Het "Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 maart 2014" wordt als volgt gewijzigd:
In artikel I wordt "de heer van Heukelom" vervangen door "de heer van der Maas".
Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug
tot en met 3 juli 2015.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 21 juli 2015.
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
 
Uitgegeven, 28 juli 2015
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven