Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning COROOS Conserven B.V.
Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 14 mei 2015 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van COROOS Conserven B.V. ontvangen voor het uitbreiden van het parkeerterrein aan de Abdijstraat 71 in Kapelle. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met 6 weken. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer Cuperus, tel. (0115) 745 114.
Naar boven