Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4562

Gepubliceerd op 29 juli 2015 09:00Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma ZuidNederland 2014-2020
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in de hoedanigheid van managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020,
Gelet op artikel 125, derde lid, van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006; Gelet op artikel 2.2 van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020;
Overwegende dat de Managementautoriteit op 24 februari 2015 de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 heeft vastgesteld en hierin per abuis de mogelijkheid van artikel 2.5, derde lid van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 niet is ingevuld;
Overwegende dat deze omissie en een enkele verschrijving wijziging behoeft;
Besluiten vast te stellen de volgende regeling:
Artikel I Wijzigingen
De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt als volgt gewijzigd:
 • A.
  In artikel 2.1, eerste lid, wordt ‘ regeling’ vervangen door: paragraaf.
 • B.
  In artikel 3.1, eerste lid, wordt ‘ regeling’ vervangen door: paragraaf.
 • C.
  Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:
  • 1.
   voor de tekst wordt de aanduiding ‘ 1.’ geplaatst;
  • 2.
   er wordt een lid toegevoegd luidende:
Artikel 2.5, eerste lid, onder a van de Ministeriële Regeling is niet van toepassing op subsidies op grond van deze paragraaf;
Artikel II Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 april 2015.
Artikel III Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.
’s-Hertogenbosch, 31 maart 2015 Gedeputeerde Staten voornoemd in hun hoedanigheid als managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO ZuidNederland 2014-2020;
 
 
de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger
Kenmerk: 3796556
Uitgegeven, 31 april 2015
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl