Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4403

Gepubliceerd op 20 juli 2015 09:00Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2015
 
Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend de nieuwe integrale tekst van:
Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2015
Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
 • a.
  Statencommissie: een commissie zoals bedoeld in artikel 1, onder b van het Reglement van orde voor Provinciale Staten van Limburg 2015 gewijzigd;
 • b.
  analyse: feitelijke uitleg over een situatie of vraagstuk;
 • c.
  Statenstuk: document dat gebruikt wordt om Provinciale Staten te informeren, te sonderen of besluitvorming van Provinciale Staten voor te bereiden (Statenvoorstel);
 • d.
  rapportage: document dat Gedeputeerde Staten opstellen om Provinciale Staten nadere informatie te verstrekken over een Groot Project, conform de voorliggende regeling. Dit kan zijn: een basisrapportage, een voortgangsrapportage of een eindevaluatie;
 • e.
  project: een project of activiteit met inbegrip van beleidsmatige activiteiten of projecten;
 • f.
  Groot Project: een door Provinciale Staten aangewezen project waarop de Regeling Grote Projecten van toepassing is verklaard door Provinciale Staten;
 • g.
  nadere uitwerking: de door de daartoe aangewezen Statencommissie op te stellen nadere uitwerking van de Regeling Grote Projecten als bedoeld in artikel 4.
Hoofdstuk 2 Controlerende rol Provinciale Staten
Artikel 2 Sturingsinformatie voor Provinciale Staten
 • 1.
  Gedeputeerde Staten bieden Provinciale Staten sturingsinformatie aan voor activiteiten en projecten via de reguliere planning- en controlcyclus en, indien van toepassing, door het maken van een risico-inschatting in elk Statenstuk.
 • 2.
  Provinciale Staten en/of een Statencommissie kunnen Gedeputeerde Staten aangeven welke sturingsinformatie zij aanvullend nodig hebben om invulling te kunnen geven aan de controlerende taak van Provinciale Staten.
Hoofdstuk 3 Aanwijzing Groot Project en uitvoering van de controle op een Groot Project
Artikel 3 Voorstel tot aanwijzing Groot Project
 • 1.
  Bij elk Statenstuk waarbij de betreffende Statencommissie vindt of Provinciale Staten vinden dat de beschreven projectrisico’s, de complexiteit en de verstrekte en benodigde sturingsinformatie hier aanleiding toe geven, stelt de Statencommissie een advies op voor Provinciale Staten aangaande de mogelijke aanwijzing als Groot Project.
 • 2.
  Provinciale Staten kunnen besluiten tot aanwijzing van een Groot Project indien er aanmerkelijke (financiële) risico’s voor de provincie Limburg aan een dossier verbonden zijn en de reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn.
 • 3.
  Provinciale Staten besluiten bij de aanwijzing van een Groot Project over de termijn waarbinnen Gedeputeerde Staten een basisrapportage beschikbaar dienen te stellen. De basisrapportage vormt het startdocument voor de controle door Provinciale Staten op het Groot Project.
Artikel 4 Controle door Provinciale Staten op een Groot Project
 • 1.
  De Statencommissies zijn namens Provinciale Staten belast met de controle op de Grote Projecten. Zij zien daarbij toe op de juiste toepassing van deze regeling en vormen zich een oordeel over de voortgang per Groot Project.
 • 2.
  Een Statencommissie en/of Provinciale Staten kunnen Gedeputeerde Staten vragen om een aangeleverde rapportage compleet te herzien of aan te vullen met de gevraagde informatie.
Artikel 5 Uitgangspunten voor controle door Provinciale Staten
 • 1.
  Provinciale Staten kunnen een nadere uitwerking van de Regeling Grote Projecten vaststellen. In deze nadere uitwerking kunnen de uitgangspunten en formats voor de verschillende rapportages worden uitgewerkt alsmede de uitgangspunten uit lid 2 van dit artikel en een omschrijving van het begrip aanzienlijke afwijkingen nader aangeduid in artikel 6 van deze regeling.
 • 2.
  Over de vast te stellen uitgangspunten voor de controle door Provinciale Staten op Grote Projecten wordt overleg gevoerd met Gedeputeerde Staten. Tot de uitgangspunten behoren in ieder geval:
  • a.
   de omvang, impact en beheersing van de projectrisico’s;
  • b.
   de wijze waarop en over welke projectelementen verantwoording wordt afgelegd over het project, met tenminste verantwoording over projectinhoud en projectbedrijfsvoeringsaspecten.
    
   Deze uitgangspunten worden verder beschreven in de nadere uitwerking van de regeling.
 • 3.
  De daartoe aangewezen Statencommissie adviseert Provinciale Staten over de uitgangspunten en denadere uitwerking van deze regeling.
 • 4.
  De uitgangspunten vormen de basis voor de door Gedeputeerde Staten voor te bereiden rapportages.
 • 5.
  Provinciale Staten kunnen de uitgangspunten herzien.
Artikel 6 Basisrapportage en voortgangsrapportage
 • 1.
  Gedeputeerde Staten stellen per Groot Project een basisrapportage op.
 • 2.
  De Statenonderzoeker analyseert de door Gedeputeerde Staten opgestelde basisrapportage door deze te toetsen aan de daartoe geformuleerde uitgangspunten in de nadere uitwerking van deze regeling en informeert hierover de betreffende Statencommissie.
 • 3.
  De betreffende Statencommissie geeft een aantal ijkmomenten aan waarop een voortgangsrapportage, aan de orde is. De Statencommissie legt haar advies over de basisrapportage vast in een Statenvoorstel.
 • 4.
  Gedeputeerde Staten stellen op de ijkmomenten, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, per Groot Project een voortgangsrapportage op. Bij aanzienlijke tussentijdse afwijkingen informeren Gedeputeerde Staten zo nodig tussentijds Provinciale Staten hierover (actieve informatieplicht).
 • 5.
  De Statenonderzoeker analyseert de door Gedeputeerde Staten opgestelde voortgangsrapportage, door deze te toetsen aan de daartoe geformuleerde uitgangspunten en informeert hierover Provinciale Staten.
 • 6.
  Indien er geen aanzienlijke afwijkingen aan de orde zijn op het moment dat gerapporteerd zou moeten worden over de voortgang in het Groot Project, zoals bedoeld in het derde en vierde lid van dit artikel, dan stellen Gedeputeerde Staten Provinciale Staten hiervan schriftelijk in kennis.
Artikel 7 Eindevaluatie en beëindiging status Groot Project
 • 1.
  Bij een voortgangsrapportage kunnen Gedeputeerde Staten gemotiveerd verzoeken om de status Groot Project te beëindigen.
 • 2.
  Over een verzoek van Gedeputeerde Staten om de status van Groot Project te beëindigen informeert de betreffende Statencommissie Provinciale Staten. Indien de betreffende Statencommissie van mening is dat de status van Groot Project beëindigd kan worden, stelt zij hierover een advies op voor Provinciale Staten in de vorm van een Statenvoorstel. Indien de betreffende Statencommissie van mening is dat de status van Groot Project niet beëindigd kan worden, dan informeert de betreffende Statencommissie Provinciale Staten hierover.
 • 3.
  De betreffende Statencommissie monitort de duur van de status van Groot Project.
 • 4.
  Indien de betreffende Statencommissie van mening is of Provinciale Staten van mening zijn dat de status van Groot Project beëindigd kan worden, kan de betreffende Statencommissie of kunnen Provinciale Staten Gedeputeerde Staten verzoeken om een eindevaluatie op te stellen.
 • 5.
  De betreffende Statencommissie kan of Provinciale Staten kunnen besluiten om de laatste voortgangsrapportage als eindevaluatie te beschouwen.
 • 6.
  De betreffende Statencommissie toetst de eventueel door Gedeputeerde Staten opgestelde eindevaluatie, aan de daartoe geformuleerde uitgangspunten in de nadere uitwerking en legt haar bevindingen vast in een advies voor Provinciale Staten in de vorm van een Statenvoorstel.
 • 7.
  Gedeputeerde Staten worden van het besluit van Provinciale Staten inzake de beëindiging van de status Groot Project in kennis gesteld.
Hoofdstuk 4 Informatievoorziening
Artikel 8 Aanwijzingen voor de informatievoorziening
1. De Provinciale Staten kunnen aanwijzingen voor de informatie in de basisrapportage, voortgangsrapportage en eindevaluatie vastleggen in de nadere uitwerking.
Artikel 9 Analyse van een rapportage
 • 1.
  Een analyse van rapportage wordt opgesteld door de Statenonderzoeker.
 • 2.
  Richtlijnen voor het onderzoeksrapport of het de analyse van een rapportage kunnen worden opgenomen in de nadere uitwerking van deze regeling.
Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 10 Werking, toepassing en uitleg van de regeling
 • 1.
  De daartoe aangewezen Statencommissie is belast met de coördinatie van de toepassing van de regeling door de Statencommissies en brengt jaarlijks, in het voorjaar uit aan Provinciale Staten over de werking en toepassing van deze regeling in het voorafgaande kalenderjaar (evaluatie van de regeling).
 • 2.
  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de de daartoe aangewezen Statencommissie.
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  De Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2013, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 17 mei 2013, vervalt bij de inwerkingtreding van deze regeling.
 • 3.
  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2015”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 10 juli 2015
Provinciale Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
de griffier,
mw. drs. J.J. Braam

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl