Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4401

Gepubliceerd op 20 juli 2015 09:00Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015
 
Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 10 juli 2015 hebben vastgesteld:
Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • a.
  enquête: een onderzoek als bedoeld in artikel 151a, eerste lid, van de Provinciewet;
 • b.
  enquêtecommissie: een Statencommissie als bedoeld in artikel 151a, derde lid, van de Provinciewet;
 • c.
  Statencommissie: een Statencommissie zoals bedoeld in artikel 1 van het Gewijzigd Reglement van orde voor Provinciale Staten van Limburg 2015;
 • d.
  Statenonderzoeker: onderzoeker zoals bedoeld in artikel 2 van het Gewijzigd Statuut Statenonderzoeker provincie Limburg 2015;
 • e.
  doelmatigheid: de vraag in hoeverre met de gegeven middelen het maximale resultaat is bereikt of gegeven het resultaat, in hoeverre dit met minimale inspanning is bereikt;
 • f.
  doeltreffendheid: de mate waarin de vooraf gestelde doelen van provinciaal beleid ook daadwerkelijk zijn bereikt;
 • g.
  Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek: Statencommissie zoals bedoeld in het Gewijzigd Reglement van orde voor provinciale Staten 2015.
Hoofdstuk 2 Een enquête
Artikel 2 Instellen van een enquête/enquêtecommissie
 • 1.
  Provinciale Staten besluiten op een voorstel tot het verrichten van een enquête met inachtneming van het advies van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek. In dit enquêtevoorstel is het onderwerp en de strekking van de enquête beschreven.
 • 2.
  Het Presidium benoemt op voordracht van de fracties de leden en plaatsvervangers van de enquêtecommissie.
 • 3.
  De enquêtecommissie stelt in overleg met de griffier en de algemeen directeur een enquête-opdracht op met daar in het onderwerp van de enquête, de doelstelling(en), de enquêtevra(a)g(en), de enquêtemethode(n), het normenkader en de enquêteplanning.
 • 4.
  De enquête-opdracht wordt in de eerste vergadering van de enquêtecommissie besproken en, na eventuele wijzigingen, door de enquêtecommissie vastgesteld.
Artikel 3 Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter
 • 1.
  Het Presidium benoemt een Statenlid als voorzitter van de enquêtecommissie.
 • 2.
  Bij verhindering of afwezigheid van de commissievoorzitter wijst de Statencommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
 • 3.
  De commissievoorzitter is tevens lid van de enquêtecommissie.
 • 4.
  De commissievoorzitter is belast met:
  • a.
   het leiden van de beraadslaging en de zitting;
  • b.
   het handhaven van de orde;
  • c.
   het doen naleven van bij of krachtens deze verordening gestelde regels;
  • d.
   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt en hetgeen noodzakelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden van de enquêtecommissie;
 • e.
  het vertegenwoordigen van de enquêtecommissie in vergaderingen met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Statencommissies uit Provinciale Staten en bij contacten met derden.
Artikel 4 Beëindiging van het lidmaatschap
 • 1.
  Het lidmaatschap van de enquêtecommissie eindigt indien:
  • a.
   Provinciale Staten besluiten tot opheffing van de enquêtecommissie;
  • b.
   een lid ophoudt lid te zijn van Provinciale Staten;
  • c.
   de enquêtecommissie besluit een lid van zijn enquêtecommissie te horen;
  • d.
   een lid ontslag neemt;
  • e.
   een lid wordt ontslagen.
 • 2.
  Een lid van de enquêtecommissie kan op elk moment ontslag nemen. Hiervan brengt het lid de voorzitter van de enquêtecommissie en Provinciale Staten zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte.
 • 3.
  Het Presidium kan een lid ontslaan, wanneer deze naar het oordeel van de enquêtecommissie niet langer geschikt is of in staat is zijn lidmaatschap te vervullen. Het Presidium neemt niet eerder een besluit dan nadat Provinciale Staten zijn geïnformeerd.
 • 4.
  In openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 • 5.
  De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervangende leden.
Artikel 5 Bevoegdheden van de enquêtecommissie
 • 1.
  De enquêtecommissie kan buiten de in artikel 151b, eerste lid, van de Provinciewet genoemde personen tevens anderen verzoeken om medewerking aan de enquête te verlenen. Laatstgenoemde medewerking geschiedt op vrijwillige basis.
 • 2.
  De enquêtecommissie kan besluiten derden in te schakelen voor het uitvoeren van opdrachten die zij in het kader van de enquête en de uitoefening van haar taak nodig acht.
 • 3.
  De enquêtecommissie kan in het belang van de enquête in beslotenheid met een ieder informatieve gesprekken voeren, welke als zodanig geen onderdeel van de enquête uitmaken. Er bestaat hiertoe geen plicht tot medewerking.
 • 4.
  De enquêtecommissie besluit met meerderheid van stemmen.
Artikel 6 Ambtelijke bijstand
 • 1.
  De griffier wijst ter ondersteuning van de enquêtecommissie een commissiegriffier en een Statenonderzoeker als bedoeld in het Gewijzigd Statuut voor de Statenonderzoeker provincie Limburg 2015 aan.
 • 2.
  De commissiegriffier en de Statenonderzoeker zijn geen lid van de enquêtecommissie.
 • 3.
  De commissiegriffier en de Statenonderzoeker zijn bij iedere zitting aanwezig.
 • 4.
  Bij verhindering of afwezigheid van de commissiegriffier of Statenonderzoeker wordt de plaats ingenomen door een daartoe door de griffier aangewezen vervanger.
 • 5.
  De commissiegriffier is verantwoordelijk voor de organisatie en de ondersteuning van de enquêtecommissie.
 • 6.
  De Statenonderzoeker analyseert vraagstukken ter ondersteuning van de enquêtecommissie. De enquêtecommissie blijft echter zelf verantwoordelijk voor de invulling van haar enquêtetaken.
 • 7.
  De enquêtecommissie legt verantwoording over de invulling van haar de enquêtetaken af aan Provinciale Staten.
 • 8.
  Alle activiteiten van de leden vallen onder de verantwoordelijkheid van de enquêtecommissie.
Artikel 7 Zittingen
 • 1.
  De voorzitter van de enquêtecommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting en brengt die ter openbare kennis.
 • 2.
  De voorzitter roept de leden van de enquêtecommissie, getuigen en deskundigen tenminste twee weken voor de zitting op.
 • 3.
  Binnen drie werkdagen na verzending van de oproep kunnen de getuigen en deskundigen onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.
 • 4.
  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de betrokken getuige of deskundige medegedeeld.
 • 5.
  De getuigen en deskundigen ontvangen op hun daartoe strekkend verzoek schadeloosstelling, door de enquêtecommissie op vertoon van de schriftelijke oproeping of de akte van dagvaarding, te begroten overeenkomstig het bepaalde omtrent getuigen en deskundigen krachtens artikel 57 van de Wet tarieven in burgerlijke zaken.
Artikel 8 Getuigen en deskundigen
 • 1.
  Indien de behoorlijk opgeroepen getuige of deskundige niet verschijnt, wordt daarvan een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk een nauwkeurige omschrijving van de oproeping behelst en door de voorzitter en de commissiegriffier wordt ondertekend.
 • 2.
  Wanneer een getuige of deskundige weigert te antwoorden, of weigert de eed of de belofte af te leggen, wordt daarvan proces-verbaal opgemaakt, hetwelk de redenen van die weigering, zo die gegeven zijn, inhoudt, en door de voorzitter en de commissiegriffier wordt ondertekend.
 • 3.
  De schriftelijke aantekening van de afgelegde verklaringen of gegeven berichten wordt aan de getuigen of deskundigen voorgelezen of ter inzage verstrekt en door dezen ondertekend.
Artikel 9 Geheimhouding
Voor zover stukken, waarvoor geheimhouding geldt op grond van artikel 151a, vierde lid juncto artikel 91, eerste lid van de Provinciewet, deel uitmaken van het eindverslag van de enquêtecommissie, worden deze onder oplegging van geheimhouding aan Provinciale Staten, aan leden van Provinciale Staten en indien noodzakelijk aan Gedeputeerde Staten overgelegd, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 25 en 55 van de Provinciewet.
Artikel 10 Toehoorders en de pers
 • 1.
  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare zittingen bijwonen.
 • 2.
  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.
 • 3.
  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken.
Artikel 11 Geluid- en beeldregistraties
Degenen die tijdens de zitting geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de commissiegriffier en gedragen zich naar diens aanwijzingen.
Artikel 12 Verslaglegging zitting
 • 1.
  De commissiegriffier draagt zorg voor de verslaglegging van de zitting.
 • 2.
  Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid voor zover van belang.
 • 3.
  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.
 • 4.
  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.
 • 5.
  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de commissiegriffier.
Artikel 13 Beraadslagingen
 • 1.
  De enquêtecommissie beraadslaagt indien een lid dat nodig acht.
 • 2.
  De enquêtecommissie beraadslaagt achter gesloten deuren.
Artikel 14 Afronding enquête
 • 1.
  Na afronding van de enquête door de enquêtecommissie worden haar bevindingen rechtstreeks voorgelegd aan Provinciale Staten.
 • 2.
  De beëindiging van de enquête wordt op de reguliere wijze bekend gemaakt.
Artikel 15 Archivering
 • 1.
  Na beëindiging van de enquête bewaren Provinciale Staten de processen-verbaal en de overige bescheiden van de enquête gedurende een door hen te bepalen periode. Hierbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in de Archiefwet 1995.
 • 2.
  De beheerder van het provinciaal archief wordt schriftelijk geïnformeerd over de bescheiden en aantekeningen, die ingevolge een besluit van de enquêtecommissie geheim dienen te blijven. Hierbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in de Archiefwet 1995.
 • 3.
  De enquêtecommissie bepaalt gedurende welke periode voornoemde bescheiden geheim zijn.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt onmiddellijk in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  De “Verordening op het recht (van enquête) van Provinciale Staten van Limburg 2015”, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 6 februari 2015, vervalt bij de inwerkingtreding van deze verordening.
 • 3.
  Deze verordening wordt aangehaald als “Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten 2015”.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 10 juli 2015
Provinciale Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
de griffier,
mw. drs. J.J. Braam

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl