Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 4298Plannen | overig
Provincie Zeeland - Herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
Op 3 juli jl. hebben Provinciale Staten de kadernota herziening Omgevingsplan 2012-2018 vastgesteld. De kadernota ligt vanaf 15 juli tot en met 8 september 2015 ter inzage.
De kadernota is in te zien via de provinciale website www.zeeland.nl, bij de informatiebalie van het provinciehuis aan de Abdij 6 te Middelburg en ligt tevens ter inzage in de gemeentehuizen in Zeeland. Informatie over adressen en openingstijden van de gemeentehuizen kunt u telefonisch inwinnen of vinden op de website van de desbetreffende gemeente.
 
Gedeputeerde Staten bieden de mogelijkheid aan inwoners van Zeeland en overige belanghebbenden om hun zienswijze te geven over de kadernota. Reacties kunnen tot en met 8 september 2015 worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte, postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
 
Van de zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat wordt benut bij het opstellen van de ontwerp herziening omgevingsplan en de ontwerp herziening verordening ruimte. Op deze ontwerpen zal inspraak mogelijk worden gemaakt conform de Wet ruimtelijke ordening.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. N. Elshof  telefonisch bereikbaar op 0118-631168 of per email via omgevingsplan@zeeland.nl.