Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 4205Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Overijssel - Wijziging subsidieplafond par. 4.19 Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011.
Besluit Gedeputeerde Staten nr. 2015/0184417, dd. 07-07-2015
Inlichtingen bij: Lena van Calster
telefoon:  038 499 7013
e-mail: ljm.v.calster@overijssel.nl
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 
Delen mee:
 
Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het volgende subsidieplafond is vastgesteld voor 2015:
 
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs)
 
 
Hoofdstuk 4 Cultuur, sport en vrije tijd
 
Paragraaf 4.19 Erfgoed "Het verhaal van Overijssel": € 902.000,-- (was € 875.000,--).
Deze regeling is een tenderregeling waarvoor 40 aanvragen zijn ontvangen. Alle aanvragen zijn inmiddels beoordeeld en de beschikkingen zijn verstuurd. Hierdoor is het subsidieplafond bereikt. Bij één van de verleningen is een rekenfout gemaakt. De aanvrager had € 27.000,-- meer subsidie moeten ontvangen. Het subsidieplafond wordt met € 27.000,-- verhoogt om deze fout te kunnen herstellen. Het is niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.
De volgorde van behandeling was: in volgorde van de vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.
 
Nadere inlichtingen: mevrouw Lia Hes, telefoonnnummer 038 499 8367.
 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit Provinciaal Blad.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.