Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4170

Gepubliceerd op 15 juli 2015 09:00WIJZIGINGSBESLUIT Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij,
conform de afspraak in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA);
conform het tekstvoorstel van het Interprovinciaal Overleg
in hun vergadering van 7 juli 2015 hebben vastgesteld:
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
Artikel I
Aan artikel B.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:
 
7. De leidinggevende maakt met de ambtenaar op diens verzoek afspraken over begeleiding van werk naar werk indien de aanstelling voor bepaalde tijd na ten minste twee jaar van rechtswege eindigt. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De begeleiding vindt plaats gedurende ten minste de laatste zes maanden vóór de afloop van het dienstverband. De noodzakelijke kosten van de begeleiding komen ten laste van de provincie. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor ambtenaren die zijn aangesteld voor bepaalde tijd op proef.
Artikel II
Artikel B.13 lid 1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies komt te luiden:
 
1. De ambtenaar kan in het kader van een reorganisatie ontslag worden verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Regeling begeleiding van werk naar werk bij reorganisaties.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Het besluit vervalt op 1 januari 2017.
 
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juli 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl