Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4166

Gepubliceerd op 15 juli 2015 09:00Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Sport 2014-2016
 
Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 7 juli 2015 gewijzigd hebben vastgesteld:
De volgende wijziging van de Nadere subsidieregels Sport 2014-2016
 
Artikel 1 Wijziging van de Nadere subsidieregels Sport 2014-2016
Bijlage 6 wordt vervangen door de volgende bijlage:
Bijlage 6 Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg
 
De Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg is erop gericht om financiële dekking te realiseren van de overheidsbijdrage voor:
 • -
  de exploitatiekosten van nationale en regionale trainingscentra (NTC’s en RTC’s). Voor deze regeling betreft dat de NTC’s voor triatlon/para, voor herenhandballen en mountainbike en wegwielrennen onderdeel klim. Voor de RTC’s wielrennen, vrouwenvoetbal, handbal, turnen en gehandicaptensporters en voor het programma Atletiek;
 • -
  de coördinatie van de trainingscentra door Stichting Topsport Limburg;
 • -
  voor het werkplan van Topsport Expertise en Innovatie Centrum (TEIC); en
 • -
  voor de paramedische en fysiologische dienstverlening ten behoeve van de RTC’s en NTC’s door het TEIC,
alle gevestigd in de Sportzone Limburg.
 
Subsidieverzoeken in het kader van deze bijlage (Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg) worden voor advies door de Provincie Limburg voorgelegd aan de Adviescommissie Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg.
Onderdeel
Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg
Aanvrager en subsidiabele kosten
•De bonden voor de exploitatie van regionale en/of nationale trainingscentra;
•Stichting Topsport Limburg voor het Programma Atletiek;
•Stichting Topsport Limburg voor de ondersteuning van de talentencentra;
•Stichting Topsport Expertise en Innovatie Centrum voor hun werkplan en voor de paramedische en fysiologische dienstverlening (het TEIC fonds) aan de bonden.
Criteria bonden
 
 
 
 
 
Subsidiebedrag
NTC's: Bonden dienen zelf zorg te dragen voor dekking van minimaal 40% van de exploitatiekosten met een streefwaarde van 70%.
RTC's: Bonden dienen zelf zorg te dragen voor dekking van minimaal 30% van de exploitatiekosten met een streefwaarde van 50%.
Het maximale subsidiebedrag voor de coördinatie van de trainingscentra door Stichting Topsport Limburg en voor de exploitatie van het werkplan van het Topsport Expertise & Innovatie Centrum bedraagt ieder € 75.000,00.
Het maximale subsidiebedrag voor de exploitatie van de trainingscentra voor 2015 bedraagt maximaal de verstrekte bijdrage voor 2014.
Bijzondere subsidiecriteria
•De aanvraag dient op basis van een jaarprogramma en jaarbegroting te worden ingediend.
•Het jaarprogramma dient tevens een activiteitenoverzicht te omvatten van de breedtesportstimuleringsactiviteiten waaraan het NTC of RTC bijdraagt.
Profileringsbeleid
De Provincie Limburg maakt afspraken in het kader van het profileringsbeleid. Bij deze afspraken zijn het profileringsbeleid van Sportzone Limburg en de Provincie Limburg leidend. Deze afspraken worden privaatrechtelijk uitgewerkt.
 
Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juli 2015
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl