Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4163

Gepubliceerd op 15 juli 2015 09:00Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2015-2016
Gedeputeerde Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 7 juli 2015 hebben vastgesteld :
Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2015-2016
Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
 • 1.
  Mbo-scholier: in de provinicie Nederlands-Limburg woonachtige minderjarige mbo-scholier die voltijds een Beroeps Opleidende leerweg volgt dan wel voltijds BSO/BUSO in België (zoals omschreven in artikel 4, vierde lid) volgt.
 • 2.
  Postcodeadres mbo-scholier: adres waarop de mbo-scholier in de GBA ingeschreven staat.
 • 3.
  Postcodeadres opleiding: adres van de locatie waar de mbo-scholier voor de opleiding is ingeschreven, blijkend uit het bij het aanvraagformulier gevoegde inschrijfbewijs dan wel uit de verkregen lijst van de op het aanvraagformulier vermelde onderwijsinstellingen.
 • 4.
  Schooljaar 2015-2016: leerjaar betreffende de maanden september 2015 tot en met juni 2016.
 • 5.
  Woonachtig: ingeschreven in de GBA van een gemeente.
Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling
Met deze regeling wil de Provincie Limburg mbo-scholieren in de gelegenheid stellen om een voltijd opleiding in de Beroeps Opleidende Leerweg dan wel voltijds BSO/BUSO in België (zoals omschreven in artikel 4, vierde lid) naar keuze te volgen door het wegnemen van eventuele financiële belemmeringen als gevolg van reiskosten.
Artikel 3 Aanvrager
Voor subsidie kunnen in aanmerking komen: Ouder(s) c.q. wettelijk vertegenwoordiger(s) van mbo-scholieren.
Hoofdstuk 2 Voorwaarden/Criteria
Artikel 4 Algemene subsidiecriteria
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:
 • 1.
  De subsidieaanvraag dient betrekking te hebben op het schooljaar 2015-2016.
 • 2.
  Binnen deze regeling wordt eenmaal subsidie verstrekt per mbo-scholier voor het schooljaar 2015-2016; binnen deze regeling kan een aanvrager derhalve per mbo-scholier maximaal één keer subsidie ontvangen voor het schooljaar 2015-2016.
 • 3.
  De mbo-scholier dient jonger te zijn dan 18 jaar op 1 juli 2015.
 • 4.
  Voor mbo-scholieren die in België onderwijs volgen, geldt naast het gestelde in de leden 1 en 2 het volgende:
  • a.
   De scholier volgt voltijdsonderwijs binnen de richting Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) of Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO). Binnen het BUSO volgt de scholier opleidingsvorm 3.
  • b.
   De scholier volgt derdegraads onderwijs, te weten de kwalificatiefase. Dit betekent leerjaar 5 en 6 voor het BSO en leerjaar 4 en 5 van het BUSO.
Artikel 5 Aanvraag subsidie
 • 1.
  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
 • 2.
  De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard aanvraagformulier te bevatten en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres.
 • 3.
  De aanvraag voor het schooljaar 2015-2016 (voor de maanden september 2015 tot en met juni 2016) kan worden ingediend vanaf 1 oktober 2015 en dient uiterlijk op 29 februari 2016 bij de Provincie Limburg te zijn ontvangen. De datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg is bepalend.
   
Artikel 6 Afwijzingsgronden
In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:
 • 1.
  de aanvraag moet wordt ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;
 • 2.
  de aanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijnen zoals vermeld in artikel 5, derde lid;
 • 3.
  niet wordt voldaan aan (één van) de subsidiecriteria zoals opgenomen in artikel 4.
 • 4.
  indien blijkt dat ten behoeve van de betreffende mbo-scholier voor het schooljaar 2015-2016 al een subsidie is vastgesteld op grond van deze regeling.
   
Hoofdstuk 3 Financiële aspecten
Artikel 7 Subsidiebedrag
 • 1.
  Voor het bepalen van de reisafstand wordt gebruik gemaakt van de ANWB-autorouteplanner. Uitgangspunt hierbij is de kortste route met de auto tussen het postcodeadres van de mbo-scholier en het postcodeadres van de opleiding.
 • 2.
  De reisafstand wordt ingedeeld in klassen, waarbij geldt:
  • a)
   de eerste 10 km enkele reis zijn voor eigen rekening;
  • b)
   65 kilometer enkele reisafstand geldt als maximale reisafstand waarvoor een vergoeding wordt verstrekt;
  • c)
   tot en met de eerste 50 kilometer enkele reisafstand geldt een vergoeding van € 0,10 per km. Boven de 50 kilometer enkele reisafstand bedraagt de vergoeding € 0,08 per kilometer voor het gehele traject;
  • d)
   de subsidiabele periode (schooljaar 2015-2016) bedraagt maximaal 10 maanden, zijnde de maanden september tot en met juni;
  • e)
   een subsidiabele maand wordt gesteld op 18 schooldagen;
  • f)
   indien uit de aanvraag blijkt dat de betreffende mbo-scholier vóór de 15de dag van de betreffende maand ingeschreven is voor de opleiding zoals omschreven in het vierde of vijfde lid van artikel 4, zal deze gehele maand voor vergoeding in aanmerking komen. Indien blijkt dat de betreffende mbo-scholier op of ná de 15de dag van de betreffende maand voor de opleiding is ingeschreven, zal deze maand niet voor vergoeding in aanmerking komen.
 • 3.
  Een vergoeding wordt verstrekt tot het moment dat de mbo-scholier recht heeft op het studentenreisproduct. Vanaf de maand in welke de mbo-scholier recht heeft op het studentenreisproduct zal geen subsidie worden verstrekt. Voor mbo-scholieren die het BSO of BUSO volgen zoals omschreven in artikel 4, vierde lid, onder b, wordt een vergoeding verstrekt tot de maand dat de BSO-scholier in Nederland recht heeft op het studentenreisproduct van DUO of de BUSO-scholier de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien uit de aanvraag blijkt dat de betreffende BUSO-scholier vóór de 15de dag van de betreffende maand de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal deze maand niet voor vergoeding in aanmerking komen. Indien blijkt dat de betreffende mbo-scholier op of ná de 15de dag van de betreffende maand de leeftijd van 18 jaar bereikt, zal deze gehele maand voor vergoeding in aanmerking komen.
   
Resumerend wordt het subsidiebedrag berekend overeenkomstig onderstaande tabel:
 
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen
Artikel 8 Hardheidsclausule
 • 1.
  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.
 • 2.
  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
   
Artikel 9 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
 • 1.
  Deze Nadere subsidieregels treden op 1 oktober 2015 in werking.
 • 2.
  Deze regeling vervalt met ingang van 1 maart 2016, met dien verstande dat ze van toepassing blijft voor subsidies die vóór die datum zijn aangevraagd c.q. besluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
 • 3.
  Deze regeling kan worden aangehaald als de Nadere subsidieregels reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren 2015-2016.
   
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 juli 2015
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
 
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl