Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 4114Verordeningen
Provincie Zeeland – Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)
BESLUIT van gedeputeerde staten van 7 juli 2015, kenmerk 15009536, houdende wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).
 
Gedeputeerde staten van Zeeland,
 • -
  overwegende dat eind 2014 een cao voor de sector provincies is afgesloten voor de periode van 1 juni 2012 tot 1 januari 2016;
 • -
  dat in de cao afspraken zijn gemaakt ter zake van het vaststellen van een Regeling Van Werk Naar Werk voor ambtenaren met een vaste aanstelling en dat ambtenaren met een tijdelijk dienstverband bij ontslag niet meer in aanmerking komen voor een aanvulling op de WW-uitkering;
 • -
  dat partijen hebben afgesproken dat zij in ruil voor een aanvulling op de WW-uitkering willen komen tot activerend beleid van werk naar werk voor ambtenaren met een tijdelijke aanstelling voor bepaalde tijd van minimaal twee jaar;
 • -
  dat in vervolg op het voorgaande de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) moet worden gewijzigd;
 • -
  gelet op artikel 158, eerste lid, onderdeel c, van de Provinciewet;
 • -
  gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 
besluiten vast te stellen
 
Artikel I
Aan artikel B.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:
 • 7.
  De leidinggevende maakt met de ambtenaar op diens verzoek afspraken over begeleiding van werk naar werk indien de aanstelling voor bepaalde tijd na ten minste twee jaar van rechtswege eindigt. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De begeleiding vindt plaats gedurende ten minste de laatste zes maanden vóór afloop van het dienstverband. De noodzakelijke kosten van de begeleiding komen ten laste van de provincie. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor de ambtenaren die zijn aangesteld voor bepaalde tijd op proef.
Artikel II
De toelichting op artikel B.2, zevende lid, luidt als volgt.
 
In de cao provincies 2012/2015 zijn onder meer afspraken gemaakt over begeleiding van werk naar werk van ambtenaren die langere tijd in tijdelijke dienst zijn (minimaal twee jaar) en voor wie het niet mogelijk is de aanstelling voor bepaalde tijd op het moment dat die van rechtswege eindigt om te zetten in een aanstelling voor bepaalde tijd.
 
De begeleiding geschiedt op verzoek van de ambtenaar en start uiterlijk zes maanden vóór de afloop van de tijdelijke aanstelling. Om tijdig afspraken te kunnen maken over begeleiding van werk naar werk zal de leidinggevende ook tijdig aan de ambtenaar helderheid moeten geven over de eventuele voortzetting van het dienstverband na afloop van de afgesproken aanstellingsduur. De verplichting is er overigens ook in de Wet werk en zekerheid. Als voortzetting niet aan de orde is zal de leidinggevende de ambtenaar moeten attenderen op de mogelijkheden tot begeleiding van werk naar werk.
 
De begeleiding van werk naar werk loopt af op het moment dat het tijdelijk dienstverband eindigt. Op grond van artikel 72a van de Werkloosheidswet heeft de voormalige werkgever nog een re-integratieverplichting voor zijn gewezen werkloze tijdelijke ambtenaren. Als er minder aan begeleiding van werk naar werk is uitgegeven dan is begroot, dan wordt afgesproken het resterende bedrag van de re-integratie-activiteiten te gebruiken voor de re-integratie-activiteiten na de datum van ontslag, op grond van artikel 72a van de Werkloosheidswet.
 
Over de begeleiding maken de ambtenaar en zijn leidinggevende maatwerkafspraken. Gedacht kan worden aan afspraken over begeleiding en ondersteuning bij sollicitaties, zoals sollicitatiecursus, beroepskeuzetest en voorlichting over vacatures, en over verlof voor sollicitaties. Ook kan worden gekeken naar instrumenten die worden ingezet in de begeleiding van werk naar werk voor ambtenaren die bij een reorganisatie boventallig zijn verklaard (zie de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties). De kosten komen voor rekening van de provincie. Cao-partijen verwachten dat voor de begeleiding per individu gemiddeld € 5.000 zal zijn.
 
Als over de uitvoering of interpretatie van de afspraken geschillen mochten ontstaan dan bestaat voor de ambtenaar en/of zijn leidinggevende voor bemiddeling of advies de mogelijkheid naar de paritaire commissie als bedoeld in de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties te gaan.
 
Ambtenaren met een aanstelling voor bepaalde tijd op proef vallen onder de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties. Voor hen geldt de voorziening als bedoeld in artikel B.2, zevende lid, van de CAP, dus niet.
 
De cao-afspraken over begeleiding van werk naar werk gelden vooralsnog van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017. De ervaringen worden meegenomen in de bredere evaluatie van de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties voor herplaatsbaar verklaarde ambtenaren die medio 2016 zal plaatsvinden. De intentie van cao-partijen is om deze regeling vanaf 1 januari 2017 om te zetten in een regeling voor onbepaalde tijd.
 
Artikel III
Artikel B.13, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies komt te luiden:
 
 • 1.
  De ambtenaar kan in het kader van een reorganisatie ontslag worden verleend met in achtneming van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Regeling Begeleiding van Werk Naar Werk bij reorganisaties.
Artikel IV
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 • 2.
  Dit besluit vervalt op 1 januari 2017.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 7 juli 2015.
 
drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
 
Uitgegeven 13 juli 2015
de secretaris A.W. Smit