Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2015, 3984Beschikkingen | aanvraag
Provincie Gelderland Flora- en faunawet locatie werkgebied faunabeheereenheid Gelderland
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij ingevolge de Flora- en faunawet een ontheffingsbesluit hebben ingetrokken voor het vangen van grauwe ganzen.
Mogelijkheid van inzien
Het besluit ligt gedurende zes weken na de verzending ter inzage bij de receptiebalie in gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem, tijdens de gebruikelijke openingsuren, of kan worden ingezien via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen) door bij kenmerk 2014-006997 in te vullen. Kopieën van ter inzage gelegde stukken worden op verzoek toegestuurd. U kunt hiervoor contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor vermelde periode van zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Gedeputeerde Staten van Gelderland