Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 3972

Gepubliceerd op 6 juli 2015 09:00Provincie Overijssel-Wijziging subsidieregeling breedband infrastructuur
inlichtingen bij: G. Oolthuis
telefoon: 038 499 8421
Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 
delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 als volgt is gewijzigd:
Artikel I
Het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel wordt als volgt gewijzigd.
 
Paragraaf 5.15 wordt geheel herzien en luidt:
 
Paragraaf 5.15 Breedbandinfrastructuur Overijssel
 
Algemene toelichting
 
Doel van deze regeling is subsidie te verlenen (in de vorm van een garantie of een geldbedrag) teneinde NGA-projecten (Next Generation Access) te realiseren in buitengebieden en op bedrijventerreinen. De regeling is beperkt tot zogenaamde “witte gebieden” (waar de markt niet bereid is breedband aan te leggen) die geografisch gelegen zijn in Overijssel. Op deze wijze beoogt de provincie bij te dragen aan de aansluiting van huishoudens, instellingen en bedrijven op snel breedband.
 
Subparagraaf 5.15.1 Algemene bepalingen
 
Artikel 5.15.1.1 Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
 • a.
  adviescommissie: de door Gedeputeerde Staten ingestelde Adviescommissie Breedband Overijssel, die adviseert over subsidieaanvragen op basis van deze paragraaf;
 • b.
  ACM: Autoriteit Consument en Markt;
 • c.
  business case: document met onder meer de informatie die benodigd is om een gemotiveerde beslissing te nemen over de uitvoering van een voorgesteld plan, waarin in elk geval is opgenomen de informatie uit bijlage 2 bij deze verordening.
 • d.
  eigen bijdrage eindgebruikers: eigen bijdrage die eindgebruikers dienen af te dragen om aansluiting van hun verblijfseenheid op het NGA-netwerk te ontvangen.
 • e.
  Garantie: aan subsidieaanvrager te verstrekken subsidie waarbij de provincie garant staat voor de gehele dan wel gedeeltelijke nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een tussen kredietnemer en kredietgever gesloten overeenkomst;
 • f.
  homes activated : op het NGA-netwerk aangesloten verblijfseenheden met een actieve verbinding (door het afnemen van ten minste één dienst);
 • g.
  homes passed: verblijfseenheden die aangesloten kunnen worden op het NGA-netwerk, waarbij geldt dat het NGA-netwerk is aangelegd tot minimaal de straatkast;
 • h.
  NGA-netwerk: aansluitnetwerk dat volledig of gedeeltelijk gebruikmaakt van optische elementen en dat breedbandtoegangsdiensten kan leveren met aanzienlijk betere kenmerken [‘step change’] dan bestaande basisbreedbandnetwerken, zoals gedefinieerd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
 • i.
  NGA-project: het realiseren van NGA-netwerken in een buitengebied of op een bedrijventerrein behorende tot een wit gebied, geografisch gelegen in de provincie Overijssel;
 • j.
  passief NGA-netwerk: het passieve deel van een NGA-netwerk, te weten het deel zonder enige actieve component dat gewoonlijk civieltechnische infrastructuur, buizen, dark fibre en straatkasten omvat;
 • k.
  Subsidie: subsidie in de vorm van een geldbedrag dat, voor het bedrag waarvoor het is vastgesteld, niet behoeft te worden terugbetaald;
 • l.
  totale uitstaande bedrag: het totale bedrag aan hoofdsom en rente dat de aanvrager op enig moment verschuldigd is uit hoofde van een geldlening aan een kredietgever, met uitzondering van nog niet opeisbare rente;
 • m.
  uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb die de provincie Overijssel met de subsidieontvanger sluit ter uitwerking van de beschikking tot subsidieverlening;
 • n.
  verblijfseenheden: woonhuizen, instellingen of bedrijven;
 • o.
  Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • p.
  wit gebied: een buitengebied of bedrijventerrein waar geen NGA-netwerk aanwezig is en waar deze infrastructuur in de komende drie jaar niet wordt ontwikkeld, als gedefinieerd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
 
Artikel 5.15.1.2 Subsidiabele kosten
 • 1.
  Uitsluitend kosten derden als bedoeld in artikel 1.1.5 lid 4 voor de aanleg en installatie van passieve NGA-netwerken worden betrokken in de berekening van de grondslag van de Subsidie.Toelichting: Hiermee wordt gedoeld op de aanleg- en installatiekosten van een gecertificeerde kabel- en leidingwerkaannemer.
 • 2.
  In afwijking van artikel 1.1.5 en artikel 1.1.6 worden voor de Garantie als subsidiabele kosten beschouwd alle investeringskosten van de aanvrager die noodzakelijk zijn om de businesscase uit te voeren en die zijn toe te rekenen aan deze activiteit. Alleen kosten van activiteiten die zijn gestart en uitgevoerd na het indienen van de aanvraag zijn subsidiabel.
 
Artikel 5.15.1.3 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het subsidieplafond vast.
 
Artikel 5.15.1.4 Voorwaarden subsidieverlening
De Garantie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst is gesloten waarin de rechten en verplichtingen zijn neergelegd die de provincie, kredietgever en subsidieaanvrager over en weer ten opzichte van elkaar hebben.
 
Artikel 5.15.1.5 Verplichtingen subsidieontvanger
 • 1.
  In aanvulling op artikel 1.4.1 en artikel 1.4.2 is de subsidieontvanger verplicht:
a. met de provincie Overijssel uiterlijk acht weken na het verlenen van de Garantie een uitvoeringsovereenkomst te sluiten;Toelichting: de voorwaarden waaronder de uitvoeringsovereenkomst zal worden gesloten zullen worden gepubliceerd op www.overijssel.nl/subsidies.
b. binnen een jaar na subsidieverlening te starten met de realisatie van het NGA-project;
c. binnen drie jaar na subsidieverlening de activiteiten waarvoor de Garantie of Subsidie wordt verstrekt te hebben uitgevoerd;
d. het netwerk voldoende te onderhouden volgens de in de betreffende industrie geldende standaarden en mutaties te registreren in een netwerkadministratie;
e. het netwerk niet te vervreemden dan wel met rechten te bezwaren zonder toestemming van Gedeputeerde Staten;
f. toegang te verlenen aan alle actieve operators tot buizen, masten, dark fibre en straatkasten en ontbundelde toegang tot local loop dan wel subloopontbundeling en bitstroomtoegang te verlenen tegen marktconforme voorwaarden, zoals gedefinieerd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;
g. wholesaletoegang tot het gesubsidieerde netwerk te verlenen voor een periode van tenminste zeven jaar tegen eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden en indien van toepassing, volgens de door de ACM vastgestelde beginselen inzake tarifering en toegang tot buizen en masten niet in tijd te beperken, zoals gedefinieerd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
 • 2.
  Gedeputeerde Staten kunnen de verplichting opleggen om ter zake van de te verlenen Garantie zekerheden te verstrekken. Ter uitvoering van deze verplichting kunnen bepalingen worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.
 
Artikel 5.15.1.6 Voorschotverlening
 • 1.
  In afwijking van artikel 1.3.3 tweede lid kunnen Gedeputeerde Staten de aanvrager een voorschot verstrekken tot een maximum van 100% van de verleende Subsidie.
Toelichting: De hoogte en het tempo van bevoorschotting worden bepaald op basis van prestaties, besteding, liquiditeitsbehoefte en het risicoprofiel van de subsidieontvanger.
 • 2.
  Gedeputeerde Staten verlenen geen voorschot op een Garantie.
 
Artikel 5.15.1.7 Indieningstermijn aanvraag tot subsidievaststelling
In aanvulling op artikel 1.5.2 eerste lid en artikel 1.5.3 eerste lid, wordt de aanvraag tot vaststelling van de Garantie ingediend uiterlijk 13 weken nadat de Garantietermijn is verstreken.
 
Artikel 5.15.1.8 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling
De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.5.2 tweede lid of artikel 1.5.3 tweede lid:
 • a.
  bij de aanvraag tot vaststelling van de Garantie: een overzicht van de gerealiseerde contracten (homes activated) en een financieel verslag en een verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten.
 • b.
  bij de aanvraag tot vaststelling van de Subsidie: een protocol oplevering van de aannemer waaruit de conformiteit met het bij de subsidieaanvraag ingediende businesscase blijkt en een verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten.
 
 
Subparagraaf 5.15.2 Grote NGA-projecten in het buitengebied
 
Artikel 5.15.2.1 Subsidiabele activiteiten
 • 1.
  Gedeputeerde Staten kunnen een Garantie verstrekken voor de aanleg en installatie van een NGA-netwerk in het buitengebied van Overijssel in de vorm van homes activated.
 • 2.
  Gedeputeerde Staten kunnen een Subsidie verstrekken voor de aanleg en installatie van een NGA-netwerk in het buitengebied van Overijssel in de vorm van homes passed.
 
Artikel 5.15.2.2 Criteria
 • 1.
  Een aanvraag voor een Garantie of een Subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
  • a.
   de aanvrager is:
   • i.
    een rechtspersoon die in het NGA-project investeert door het aanleggen of laten aanleggen van een NGA-netwerk ten behoeve van de gebruikers van dat netwerk; dan wel
   • ii.
    een rechtspersoon die ten behoeve van de gebruikers van het te realiseren NGA-netwerk financiering faciliteert voor de aanleg van dat NGA-netwerk;
  • b.
   het NGA-project voorziet in het realiseren van een passief NGA-netwerk;
  • c.
   het NGA-project wordt uitgevoerd in een wit gebied;
  • d.
   het NGA-project voorziet in minimaal 2000 homes passed;
  • e.
   het NGA-project voorziet in minimaal 60% homes activated, blijkend uit een aanbetaling van de eigen bijdrage eindgebruikers van minimaal €100 per home activated.
  • f.
   het NGA-netwerk heeft een minimale technische levensduur van 20 jaar;
  • g.
   het NGA-netwerk moet de distributie van het gebruikelijke breedbanddienstenportfolio, te weten internet, telefonie en tv mogelijk maken;
  • h.
   de gemiddelde aanleg- en aansluitkosten per gerealiseerde home activated zijn hoger dan € 2.500.
  • i.
   de aanvraag bevat een sluitende business case die voldoende haalbaar en uitvoerbaar is en die voldoet aan de criteria die zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze paragraaf;Toelichting: Bijlage 2 is te vinden in de rechterkolom op deze webpagina, onder het kopje bijlagen.
  • j.
   de debt service coverage ratio van het project is groter dan 1,2.
Toelichting: deze ratio geeft aan in hoeverre de operationele kasstroom voldoende is om de aflossingen en rentebe talingen op het vreemd vermogen te dekken .
 • k.
  de Garantie en Subsidie dienen te voldoen aan de staatssteunregels en in het bijzonder artikel 52 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
  • 2.
   Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van:
a. de criteria genoemd onder lid 1 sub e, sub h en sub j van dit artikel mits dit geen invloed heeft op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de business case;
b. van het criterium genoemd onder lid 1 sub d van dit artikel indien de ligging van het gebied de realisatie van een groter project onmogelijk maakt en mits het project minimaal gemeentedekkend is.
Artikel 5.15.2.3 Grondslag subsidie
 • 1.
  De Garantie als bedoeld in artikel 5.15.2.1 eerste lid bevat een passende risicoverdeling tussen de kredietgever en de provincie, waarbij de provincie maximaal 80% garandeert van de investeringskosten minus eventuele door de provincie verstrekte subsidies.
Toelichting: De risicoverdeling wordt bepaald aan de hand van de bij de subsidieaanvraag ingediende business case.
 • 2.
  De looptijd van de Garantie is gelimiteerd tot aan het moment waarop het NGA-project zelfstandig financierbaar is, te bepalen aan de hand van de bij aanvraag ingediende business case, met een maximum van 20 jaar.
 • 3.
  De lening waarvoor de Garantie wordt verstrekt bedraagt niet meer dan €4000 per home activated.
 • 4.
  De Subsidie als bedoeld in artikel 5.15.2.1. tweede lid bedraagt een forfaitair tarief van maximaal €400 per gerealiseerde home passed.
 • 5.
  De hoogte van het forfaitair tarief wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de gemiddelde aansluitingskosten per home activated.
Toelichting: Alleen voor zover de gemiddelde aansluitingskosten een rendabele exploitatie van het NGA-netwerk in de weg staan, is subsidieverlening gerechtvaardigd.
 
Artikel 5.15.2.4 Weigerings- en intrekkingsgrond
 • 1.
  Gedeputeerde Staten weigeren de Garantie of Subsidie indien:
a. de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert;
b. de aanvrager over onvoldoende financiële middelen kan beschikken om de business case uit te voeren.
 • 2.
  In afwijking van artikel 1.3.1 tweede lid, weigeren Gedeputeerde Staten de Garantie of Subsidie indien de hoogte van de te verstrekken Garantie en Subsidie tezamen minder dan € 200.000 bedraagt.
 • 3.
  Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat een Garantie of Subsidie wordt geweigerd of wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
 
Artikel 5.15.2.5 Procedure vooraanvraag
 • 1.
  Alvorens een subsidieaanvraag te doen voor het realiseren van een NGA-project, dient de aanvrager een vooraanvraag in aan de hand van het formulier “Breedbandinfrastructuur – vooraanvraag”.
 • 2.
  Na publicatie van de vooraanvraag op de provinciale website kan een ieder binnen een periode van 4 weken aantonen dat er een reeds gefinancierd investerings- en realisatieplan ligt, dat voorzien is van voor de uitvoering benodigde goedkeuringen en dat binnen 3 jaar leidt tot tenminste een vergelijkbaar NGA aanbod. Dit plan wordt ingediend aan de hand van een door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de indiener geaccordeerd voorstel voorzien van een investeringplanning, een plan voor de vraagbundeling en een projectplanning. De indiener zal contractueel gehouden worden aan de uitvoering van de plannen.
 • 3.
  Indien een plan in de zin van het voorgaand lid niet wordt ingediend, zullen Gedeputeerde Staten een ieder (inclusief de vooraanvrager) in staat stellen binnen een periode van 8 weken na openstelling van de aanvraagperiode een subsidieaanvraag in te dienen voor een NGA-project in het gebied waarop de vooraanvraag betrekking heeft.
 • 4.
  Een vooraanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.
 
Artikel 5.15.2.6 Volgorde van behandeling
 • 1.
  In afwijking van artikel 1.1.3 wordt, als er sprake is van meerdere aanvragen voor een NGA-project in hetzelfde gebied die elk voldoen aan de gestelde criteria, de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld aan de hand van de prioriteringcriteria die in bijlage 1 bij deze paragraaf zijn opgenomen.Toelichting: Bijlage 1 is te vinden in de rechterkolom op deze webpagina, onder het kopje bijlagen.
 • 2.
  De subsidie zal worden verleend aan de subsidieaanvrager aan wie de meeste punten aan de hand van de prioriteringscriteria zijn toegekend.
 • 3.
  Indien op enige dag meerdere aanvragen voor verschillende gebieden worden ingediend waarbij het subsidieplafond dreigt te worden overschreden en die elk voldoen aan de gestelde subsidiecriteria, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.
 • 4.
  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend binnen de periode van 8 weken die daarvoor is opengesteld overeenkomstig artikel 5.15.2.5 lid 3.
 
Artikel 5.15.2.7 Bij de aanvraag in te dienen stukken
 • 1.
  De subsidieaanvraag wordt ingediend aan de hand van het aanvraagformulier “Breedbandinfrastructuur- grote NGA-projecten buitengebied”.
 • 2.
  Aanvullend op artikel 1.2.1 overlegt de aanvrager alle in het aanvraagformulier genoemde stukken.
 • 3.
  Een onvolledige aanvraag voor subsidie kan na sluitingsdatum alleen volledig worden gemaakt voor zover het geen inhoudelijke aanvulling of wijziging van de aanvraag betreft.
Toelichting: Het in de beoordeling van de aanvraag meenemen van informatie die dateert van na de sluiting van de aanvraagtermijn verdraagt zich niet met de gelijktijdige onderlinge beoordeling en rangschikking van de ingediende aanvragen die in het tendersysteem centraal staat. Uit de aard van het tendersysteem vloeit derhalve voort dat vóór de sluiting van de aanvraagtermijn alle voor die beoordeling en rangschikking relevante gegevens moeten zijn overlegd en dat daarna geen rekening kan wo rden gehouden met informatie die neerkomt op een wijziging of aanvulling van de aanvraag. Bij onvolledigheid van de aanvraag na de sluitingsdatum is er alleen ruimte voor het herstel van kleinigheden zoals een handtekening, een bankrekeningnummer, kamer van koophandel gegevens e.d., het moet gaan om informatie die niet inhoudelijk betrekking heeft op de beoordelingscriteria zoals opgenomen in deze subsidieparagraaf. De volledigheid/juistheid van de aanvraag is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.
 
Artikel 5.15.2.8 Adviescommissie
 • 1.
  De subsidieaanvraag voor het realiseren van een NGA-project wordt zodra deze volledig is, voor een niet-bindend advies voorgelegd aan de adviescommissie.
 • 2.
  De adviescommissie brengt advies uit ten aanzien van de subsidieaanvraag en in het bijzonder ten aanzien van:
  • a.
   de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de business case;
  • b.
   de onderlinge rangschikking van aanvragers in de zin van artikel 5.15.2.6 lid 3;
  • c.
   de hoogte en voorwaarden waaronder de Garantie en Subsidie worden verstrekt;
  • d.
   de hoogte en het tempo van bevoorschotting.
 
Artikel 5.15.2.9 Vermogensvorming en terugvordering
 • 1.
  Bij verkoop of vervreemding van het NGA-netwerk aan een derde, niet-zijnde een aan de subsidieontvanger verbonden persoon, binnen de looptijd van de Garantie en voor zover het bedrag waarvoor de Garantie wordt verstrekt en de Subsidie tezamen meer dan € 500.000 bedragen, wordt de door vervreemding verkregen bovenmatige winst naar rato van het aandeel van de beschikbaar gestelde Garantie en Subsidie in de totale financiering, tussen de subsidieontvanger en Gedeputeerde Staten verrekend. Onder bovenmatige winst wordt verstaan het positief verschil tussen de kosten van het netwerk bij aanleg inclusief een redelijk rendement en de transactiewaarde op het moment van vervreemding.
Toelichting: Deze bepaling beoogt te voorkomen dat een marktpartij door verkoop van het door de provincie gesubsidieerde netwerk, onevenredig hoge winsten maakt. In de beschikking tot subsidieverlening of uitvoeringsovereenkomst wordt daartoe een bepaling opgenomen.
 • 2.
  Indien de Garantie en Subsidie tezamen tot staatssteun leiden van meer dan € 10.000.000, geldt een terugvorderingsmechanisme in de zin van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Deze dient te voorkomen dat er winst wordt gemaakt die een redelijk rendement te boven gaat. Onder winst die het redelijk rendement te boven gaat wordt verstaan het positief verschil tussen de kosten van het netwerk bij aanleg inclusief een redelijk rendement en de actuele waarde op het moment van subsidievaststelling van de Geldlening.
Toelichting: Het terugvorderingsmechanisme moet voorkomen dat met subsidiegeld van de provincie onevenredig hoge winsten worden gemaakt. In de uitvoeringsovereenkomst wordt daartoe een bepaling opgenomen.
 • 3.
  Bij het bepalen van de hoogte van een vergoeding op grond van dit artikel wordt de waarde van het NGA-netwerk en het redelijk rendement vastgesteld door een college van deskundigen. Gedeputeerde Staten en de subsidieontvanger wijzen elk een deskundige aan, die in onderling overleg een derde deskundige aanwijzen.
 
 
Subparagraaf 5.15.3 NGA-projecten van beperkte omvang
 
Artikel 5.15.3.1 Subsidiabele activiteiten
Gedeputeerde Staten kunnen een Subsidie verstrekken voor het realiseren van een NGA-project van beperkte omvang.
 
Artikel 5.15.3.2 Criteria
Een aanvraag voor een Subsidie moet voldoen aan de volgende criteria:
 • a.
  de aanvrager is:
  • een rechtspersoon die in het NGA-project investeert door het aanleggen of laten aanleggen van een NGA-netwerk ten behoeve van de gebruikers van dat netwerk; dan wel
  • een rechtspersoon die ten behoeve van de gebruikers van het te realiseren NGA-netwerk financiering faciliteert voor de aanleg van dat NGA-netwerk;
 • b.
  Het NGA-project voorziet in het realiseren van een passief NGA-netwerk;
 • c.
  Het NGA-project wordt uitgevoerd in een wit gebied;
 • d.
  Het NGA-netwerk heeft een minimale technische levensduur van 20 jaar;
 • e.
  De aanvraag bevat een projectplan dat voldoet aan de criteria opgenomen in bijlage 3bij deze paragraaf;
Toelichting: Bijlage 3 is te vinden in de rechterkolom op deze webpagina, onder het kopje bijlagen.
 • f.
  Rendabele exploitatie van het NGA-netwerk zonder Subsidie is niet mogelijk;
 • g.
  Het NGA-project kan geen deel uitmaken van een groter NGA-project in de zin van subparagraaf 5.15.2 van dit Uitvoeringsbesluit.
 • h.
  De Subsidie wordt verstrekt met inachtneming van de staatssteunregels en in het bijzonder de de-minimis verordening.
 
 
Artikel 5.15.3.3 Grondslag subsidie
 • 1.
  De Subsidie als bedoeld in artikel 5.15.3.1 bedraagt een forfaitair tarief van maximaal € 400 per gerealiseerde home passed.
 • 2.
  De hoogte van het forfaitair tarief wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de gemiddelde aanleg- en aansluitingskosten per home activated.
Toelichting: Alleen voor zover de gemiddelde aansluitingskosten een rendabele exploitatie van het NGA-netwerk in de weg staan , is subsidieverlening gerechtvaardigd.
 • 3.
  De Subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €200.000.
 
Artikel 5.15.3.4 Weigerings- en intrekkingsgronden
 • 1.
  In afwijking van artikel 1.3.1 tweede lid, weigeren Gedeputeerde Staten de Subsidie indien deze minder dan € 5.000 bedraagt.
 • 2.
  Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat een subsidie wordt geweigerd of wordt ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob.
 
Artikel 5.15.3.5 Bij de aanvraag in te dienen stukken
 • 1.
  De aanvrager maakt bij de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier “Breedbandinfrastructuur - NGA-projecten van beperkte omvang”.
 • 2.
  De aanvrager overlegt in aanvulling op artikel 1.2.1. een projectplan dat tenminste de informatie bevat opgenomen in bijlage 3 bij deze paragraaf en de stukken die gevraagd worden in het aanvraagformulier.
 
Artikel II
De wijzigingen treden in werking 1 dag na publicatie van het Provinciaal Blad.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.
 
Bijlage 1
 
Prioriteringscriteria bij concurrerende aanvragen NGA financiering
 
 
 
Categorie
Criterium
Max score per categorie
 
Toelichting
Business Case 
Toepassing van kostenbesparende technieken
5
Beste toepassing: max. score. Nummer 2: 3 pnt. Overig: 0 pnt.
Toepassing van technieken die leiden tot kostenbesparing ten opzichte van de gangbare CAPEX en OPEX kosten.
 
Startpenetratie(% HA/HP)
5
Hoogste penetratie:max. score. Nummer 2: 3 pnt. Overig: 0 pnt.
Als onderbouwing van de prognose voor het te bereiken percentage HA. Aan te tonen door handtekeningen van toekomstige gebruikers en onderzoek naar betalingsbereidheid. Voorkeur voor contracten boven intentieverklaringen. Hoe meer handtekeningen hoe beter.
 
Risicoprofiel businesscase
10
Hoogste zekerheid:max. score. Nummer 2: 5 pnt. Overig: 0 pnt.
Hoe groter de zekerheid dat middelen worden terug betaald hoe beter. Het risico voor de provincie wordt onder meer bepaald door het percentage Eigen Vermogen in de totale financiering, de looptijd en de geboden zekerheden van de financiering, en de solvabiliteit en het trackrecord van de aanvrager.
 
Financieringsbehoefte per HP(multiplier fondsmiddelen)
10
Laagste behoefte:max. score. Nummer 2: 5 pnt. Overig: 0 pnt.
Percentage van de CAPEX dat door de provincie moet worden gefinancierd. Hoe lager hoe beter. Gestreefd wordt naar de aanleg van toekomstvaste netwerken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Maatschappelijke opgave
Percentage HP in het doelgebied
10
Hoogste percentage:max. score. Nummer 2: 5 pnt. Overig: 0 pnt.
Percentage van alle door het netwerk (Homes Passed’) bereikte verblijfseenheden in het betreffende doelgebied. De provincie streeft naar gebiedsdekkende NGA-netwerken. Hoe hoger het percentage hoe beter.
 
Aantal HP in project
10
Hoogste aantal:max. score. Nummer 2: 5 pnt. Overig: 0 pnt.
Uit oogpunt van doelrealisatie wordt gestreefd naar projecten van grotere omvang in termen van aantallen Homes Passed.
Kwaliteit van het netwerk
Toegang en tarieven ULL / WBA / Ductaccess
10
Beste waarborg concurrentie:max. score. Nummer 2: 7 pnt. Overig: 0 pnt.
De provincie faciliteert slechts nieuwe open netwerken, in lijn met de eisen van de Europese Commissie en de richtlijnen van de ACM. Aanvragen worden vergeleken op ‎de mate waarin non-discriminatoire en betaalbare toegang voor derden tot het netwerk -en daarmee de concurrentie op het netwerk- duurzaam gewaarborgd is. Een netwerkontwerp, waarmee toegang zoekende derden de meeste handelingsruimte en vrijheidsgraden verkrijgen voor het kunnen toepassen van hun eigen technologie-platforms en innovaties, wordt hoger gewaardeerd.
 
Aantal Service Providers
10
Hoogste aantal:max. score. Nummer 2: 7 pnt. Overig: 0 pnt.
Gebruikers zijn gebaat bij keuze uit meerdere concurrerende onafhankelijke Service Providers met aanbod voor internettoegang, vaste telefonie, RTV-diensten en over-the-top streaming videodiensten
 
Aantal Actieve Operators
5
Hoogste aantal:max. score. Nummer 2: 3 pnt. Overig: 0 pnt.
De openheidsdoelstelling vereist de mogelijkheid dat meerdere actieve operators van het netwerk gebruik (kunnen) maken. Hoe meer operators al bij de start actief zijn, des te beter.
 
Opschaalbaarheid (denk aan capaciteit, snelheid)
25
Hoogste opschaalbaarheid: max. score. Nummer 2: 15 pnt. Overig: 0 pnt.
De gebruikte technologie bepaalt de grenzen van de toekomstige opschaling als antwoord op een zich ontwikkelende vraag. Hoe meer opschaalbaar (bv 1Gbit/s, 10Gbit/s, 100Gbit/s) hoe toekomstvaster het netwerk. Op dit moment hebben Point to Point-netwerken de voorkeur boven Point to Multipoint netwerken. Het doel is stabiele vaste verbindingen en een bekabelde verbinding heeft de voorkeur boven een draadloze verbinding. Een technische opzet die zorgt voor verbindingen met een lage bit-foutenkans, zo onafhankelijk mogelijk van weersomstandigheden, heeft de voorkeur. Waar gedeelten van het doelgebied moeilijk op een bekabeld NGA-netwerk kunnen worden aangesloten maar draadloze netwerken‎ een betaalbare oplossing bieden, zijn combinaties van technologieën een alternatief.
 
Totaal
100
 
 
 
 
Bijlage 2
 
Inhoud businesscase
 
De business case bevat tenminste de volgende informatie:
 
 • 1.
  Managementsamenvatting
 • a.
  Korte beschrijving van het initiatief en de initiatiefnemers
 • b.
  Toetsing aan minimumeisen en prioriteringscriteria
 • 2.
  De onderneming
 • a.
  Bedrijfsactiviteiten
 • b.
  Vennootschappelijke structuur
 • c.
  Management en beheer van de onderneming
 • d.
  Raad van Commissarissen/Toezicht, Raad van Advies, accountant
 • 3.
  Interne organisatie uitvoering project
 • a.
  Personeel en organisatie
 • b.
  Administratieve organisatie en interne controle
 • 4.
  Resultaten en financiële positie
 • a.
  Balanspositie met toelichting
 • b.
  Winst- en verliesrekening met toelichting
 • c.
  Cashflow, financieringsbehoefte met toelichting
 • 5.
  Het project
 • a.
  Beschrijving van het ‘witte gebied’ en de geboden dekking (het aantal HP)
 • b.
  Beschrijving van de topologie en de gebruikte technologie
 • c.
  Openheid van het netwerk
 • d.
  Aanbod aan gebruikers (dienstenaanbod, prijsstelling, looptijd buitengebiedtoeslag)
 • e.
  Projectaanpak
  • Organisatie / betrokkenheid bewoners en bedrijven
  • Vraagbundeling
  • Beoogde contractpartijen (aannemers, operators, netwerkbeheer, billing etc.), geselecteerd via meerdere offerteaanvragen
  • Uitvoering, oplevering
  • Exploitatie (beheer en billing)
  • Financiële planning, betaalschema
  • Invulling ‘Social Return on Investment’ in project (zie bijlage 4)
 • f.
  Beschrijving van de maatregelen in kader van risicomanagement
 • 6.
  Motivering financieringsvoorstel
  • a.
   Waardering en financieringsconstructie
  • b.
   Waarde generatie en exit perspectief
  • c.
   Voorwaarden financiering
  • d.
   Zekerheden en garanties
  • e.
   Informatievoorziening
 
 
 
Bijlage 3
 
Projectplan in de zin van artikel 5.15.3.2.
 
De projectbeschrijving bevat tenminste de volgende informatie:
 
 • 1.
  Korte beschrijving van het initiatief en de initiatiefnemers
 • 2.
  De onderneming (bedrijfsactiviteiten, vennootschappelijke structuur, management, toezicht)
 • 3.
  Het project
  • a.
   Beschrijving van het ‘witte gebied’ en de geboden dekking (het aantal HP)
  • b.
   Beschrijving van de topologie en de gebruikte technologie
  • c.
   Openheid van het netwerk
  • d.
   Aanbod aan gebruikers (dienstenaanbod, prijsstelling, looptijd buitengebiedtoeslag)
  • e.
   Projectaanpak
   • i.
    Organisatie / betrokkenheid bewoners en bedrijven
   • ii.
    Vraagbundeling
   • iii
    Beoogde contractpartijen (aannemers, operators, netwerkbeheer, billing etc.), geselecteerd via meerdere offerteaanvragen
   • iv
    Uitvoering, oplevering
   • v
    Invulling ‘Social Return on Investment’ in project (zie bijlage 4)
  • f.
   Beschrijving van de maatregelen in kader van risicomanagement
 • 4.
  Financiering (begroting en dekkingsplan)
 •  
 
 
 
 
Bijlage 4
 
Social Return on Investment
 
 
De Provincie Overijssel hecht belang aan het stimuleren van de werkgelegenheid.
Om die reden worden subsidieaanvragers verzocht in hun business case aan te geven in hoeverre zij kunnen voldoen aan de navolgende eis:
 
5 % van de verstrekte subsidie wordt besteed aan werk voor mensen uit de volgende doelgroepen:
 
a. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of
ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
b. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn;
c. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
d. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden.
e. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
f. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
g. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
h. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
i. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden, en/of
j . Leer/werkplekken voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
k. Leer/werkplekken voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties.

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl