Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 3734Overige besluiten van algemene strekking
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer: Wijziging openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2016 en aanwijzing toezichthouder SRNL 2016
besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 23 juni 2015
kenmerk: 2015/0165725
gepubliceerd op: 30 juni 2015
inwerkingtreding op: 1 juli 2015
kennisgeving onder rubriek: Milieubeheer
 
inlichtingen bij: dhr. A.H. Janssen, eenheid Natuur en Milieu
telefoon:  038 499 85 87
e-mail: AH.Janssen @overijssel.nl
 
 
Kennisgeving
 
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 
hebben op 23 juni 2015 de navolgende besluiten genomen:
 
1. de wijziging van het openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2016 vast te stellen, waardoor de openstellingsperiode wordt verlengd, subsidieplafonds worden gewijzigd en het adres voor indienen van subsidieaanvragen wordt aangepast (bijlage 1);
 
2. de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit te belasten met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016 (bijlage 3).
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.