Provincie Zeeland – Wijziging van de Regeling jaargesprekken Provincie Zeeland 2005
BESLUIT van gedeputeerde staten van 16 december 2014, kenmerk 14018458, houdende wijziging van de Regeling jaargesprekken Provincie Zeeland 2005.
 
Gedeputeerde staten van Zeeland,
 • -
  overwegende dat het wenselijk is dat de jaargesprekkencyclus als vastgelegd in de Regeling jaargesprekken Provincie Zeeland 2005 aansluit bij de doelstellingen en de cultuur van de provinciale organisatie;
 • -
  dat dit onder meer inhoudt dat de jaargesprekkencyclus aansluiting behoeft bij de P&C-cyclus;
 • -
  dat artikel C.23 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) voorziet in lokaal overgangsrecht;
 • -
  dat dit lokaal overgangsrecht de grondslag biedt vast te leggen dat de gesprekken uit de cyclus eerder kunnen worden afgerond en dat salarisverhogingen en incidentele beloningen als gevolg daarvan eerder kunnen worden uitbetaald;
 • -
  gelet op artikel 158, eerste lid, onder c, van de Provinciewet;
 • -
  gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
 
besluiten tot wijziging van de Regeling jaargesprekken Zeeland 2005.
 
Artikel I
Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 5 ingevoegd luidende:
 
Artikel 5 Evaluatie- en beoordelingsgesprek – salarisverhoging en incidentele beloning
 • 1.
  Het evaluatie- en beoordelingsgesprek als bedoeld in artikel 4 van deze regeling vindt plaats jaarlijks vóór 1 februari.
 • 2.
  Een verhoging van het salaris als bedoeld in artikel C.7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), gaat in op 1 januari volgende op het kalenderjaar waarop het evaluatie- en beoordelingsgesprek betrekking heeft en wordt in maart daaropvolgend uitbetaald.
 • 3.
  Een incidentele beloning als bedoeld in de artikelen C.9 en C.10 van de CAP wordt uitbetaald in maart van het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarop het evaluatie- en beoordelingsgesprek betrekking heeft.
Artikel II
De artikelen 5 en 6 worden vernummerd tot de artikelen 6 en 7.
 
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 16 december 2014.
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 22 juni 2015
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven