Provincie Zeeland - Aanvullende (tijdelijke) Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte stikstof (PAS) vooruitlopend op de aanpassing Rijksbesluit emissiearme huisvesting
Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 16 juni 2015 een aanvullende (tijdelijke) beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte stikstof in Zeeland 2015 hebben vastgesteld.
 
Bij inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) per 1 juli 2015 is de aanpassing van het Rijksbesluit emissiearme huisvesting nog niet gereed.
Om toch per 1 juli overeenkomstig de uitgangspunten van de PAS te kunnen werken, hebben wij het noodzakelijk geacht een aanvullende provinciale beleidsregel vast te stellen voor de wijze van toedeling van de vrije ontwikkelruimte (segment 2) voortkomend uit de PAS. Deze aanvullende beleidsregel stelt nadere eisen omtrent de emissie van stikstof uit stalsystemen. Het betreft een tijdelijke beleidsregel, die zal komen te vervallen op het moment dat het Rijksbesluit emissiearme huisvesting in werking treedt.
 
De aanvullende beleidsregel ligt van 24 juni t/m 5 augustus voor een ieder ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00 – 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren.
Tevens is de beleidsregel raadpleegbaar via de provinciale website onder publicaties en bekendmakingen.
 
Voor nadere informatie of een mondelinge toelichting op de beleidsregel kunt u zich wenden tot dhr. W.N. Hage (tel: 0118-631118) of dhr. P.C.M. Broekhuis (tel: 0118-631945).
Naar boven