Provincie Zeeland - Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.033
Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 23 in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor het afvangen van zomerganzen in Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Veerse Meer (kenmerknummer: NB.15.033).
 
Ter inzage
De vergunning ligt van dinsdag 2 juni tot dinsdag 14 juli ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118 – 631011). Voor toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevr. S. G. Hendriks via e-mailadres sg.hendriks@zeeland.nl.
 
Beroep
Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende zes weken, ingaande de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
 
Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist.
Naar boven