Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 3031Overige besluiten van algemene strekking
Benoeming bestuurlijke vertegenwoordigers Landinrichtings- en Uitvoeringscommissies
besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 9 juni 2015
kenmerk: 2015/0129439
gepubliceerd op: 9 .. juni 2015
inwerki9treding op: .. juni 2015
kennisgeving onder rubriek: Economische en agrarische zaken
 
inlichtingen bij: dhr. H.J. Arentsen
telefoon:  038 499 86 34
e-mail: HJ.Arentsen@overijssel.nl
 
Kennisgeving
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel besluiten,
 
De volgende personen te benoemen tot lid van de Landinrichtings- en Uitvoeringscommissies
1. overeenkomstig de voordrachten van de betrokken waterschappen en overeenkomstig het Reglement Uitvoeringscommissies Inrichting Landelijk Gebied als lid te benoemen:
- mw. R. Broeze-van der Kolk in de Uitvoeringscommissie Losser als vertegenwoordiger namens het waterschap Vechtstromen;
- mw. R. Broeze-van der Kolk in de Landinrichtingscommissie Rijssen als vertegenwoordiger namens het waterschap Vechtstromen;
- de heer W. Stegeman in de Uitvoeringscommissie Enter als vertegenwoordiger namens het waterschap Vechtstromen;
- de heer H. Oegema in de Uitvoeringscommissie Olst-Wesepe als vertegenwoordiger namens het waterschap Groot Salland;
- de heer H. Oegema in de Uitvoeringscommissie Staphorst als vertegenwoordiger namens de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden.
2. op voordracht van de Uitvoeringscommissie Olst-Wesepe als vicevoorzitter van deze commissie te benoemen de heer H.G. Engberink.
 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.