Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 2755Overige besluiten van algemene strekking
aanpassing openstelling Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2015
besluit van:  Gedeputeerde Staten d.d. 26 mei 2015
kenmerk: 2015/0127505
gepubliceerd op: 29 mei 2015
inwerkingtreding op: 29 mei 2015
kennisgeving onder rubriek: Milieubeheer
 
inlichtingen bij: dhr. W. Maalderink, eenheid Natuur en Milieu
telefoon:  038 499 86 44
e-mail: W.Maalderink@overijssel.nl
Kennisgeving
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
 
In aanvulling op onze besluit van 23 september 2014, kenmerk 2014/020938 maken wij bekend dat in onze vergadering van 26 mei 2015, kenmerk 2015/0126356 een uitbreiding van de openstelling Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 2015 ten behoeve van de Stichting Twickel is vastgesteld voor gronden gelegen in Deldenerbroek.
 
Aan de openstelling van de SKNL 2015 worden voor het onderdeel Functiewijziging toegevoegd de percelen welke de Stichting Twickel in eigendom verkrijgt in het nieuw aan te leggen natuurgebied Deldenerbroek. Het betreft de blauw gemarkeerde percelen in bijgevoegde situatieschets. De Stichting Twickel kan voor deze percelen subsidie functieverandering aanvragen.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.
 
Voorzitter, A. Bijleveld-Schouten
Secretaris, J. Osinga
 
 
N.B.
Rechtsmiddel
Binnen 6 weken ingaand op de dag na de datum van publicatie/verzending van het bijgaand besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).
U kunt het bezwaarschrift desgewenst ook per fax verzenden. Het faxnummer van het Team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden. Dit formulier kunt u vinden op www.provincie.overijssel.nl/bezwaarschriften. Voor de behandeling van een bezwaarschrift bij de provincie Overijssel is geen griffierecht verschuldigd.
Voor inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u zich wenden tot de provinciaal
medewerker die bij het besluit is vermeld.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht Rechtbank Zwolle (telefoon 038 888 44 44). In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.