Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2015, 2710Overige besluiten van algemene strekking
Subsidieplafond Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Maken bekend dat bij vergadering van 26 mei 2015 het volgende is besloten:
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Gelet op artikel 2.2, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020;
Gelet op artikel 2.5, derde lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020;
Gelet op artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland;
BESLUITEN
Paragraaf 3.1 Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten (onderdeel experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek)
 • 1.
  Het subsidieplafond, in de vorm van deelplafonds, voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 585.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 195.000;
  • b.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 558.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 200.000.
 • 2.
  Subsidie die op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten en maximaal € 50.000.
 • 3.
  Een mkb-onderneming wordt op grond van paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland maximaal drie subsidies verstrekt van tezamen maximaal € 100.000, maar niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond. Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de activiteiten voldoen aan en passen binnen de innovatieprogramma’s Topsectoren.
 • 4.
  Artikel 2.5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 is niet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland.
Paragraaf 3.3 Stimulering innovatieprojecten
 • 5.
  Het subsidieplafond, in de vorm van deelplafonds, voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 5.025.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 1.700.000;
  • b.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 3.165.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 1.000.000.
 • 6.
  Voor zover activiteiten ten goede komen aan zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel, wordt de subsidie verdeeld over de verschillende deelplafonds, waarbij subsidie ten behoeve van de begrote kosten van aanvragers gevestigd in de provincie Gelderland ten laste komen van het van toepassing zijnde deelplafond onder 5, aanhef en onder a, en subsidie ten behoeve van de begrote kosten van aanvragers gevestigd in de provincie Overijssel ten laste komen van het van toepassing zijnde deelplafond onder 5, aanhef en onder b. In het geval er kosten worden begroot door een aanvrager die zowel in de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is gevestigd, dan wel door een aanvrager die in geen van beide provincie is gevestigd, komt de subsidie ten behoeve van diens kosten voor vijfenzestig procent ten laste van het van toepassing zijnde deelplafond onder 5, aanhef en onder a, en voor vijfendertig procent ten laste van het van toepassing zijnde deelplafond onder 5, aanhef en onder b.
 • 7.
  Subsidie op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten, en
  • b.
   bedraagt per activiteit maximaal € 500.000.
 • 8.
  Instanties worden op grond van paragraaf 3.3 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond verstrekt. Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de activiteiten voldoen aan en passen binnen de innovatieprogramma’s Topsectoren.
 • 9.
  Artikel 2.5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 is niet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.3.1 van de Beleidsregel Operationeel
 • 10.
  Subsidieaanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland moeten in het jaar 2015 zijn ontvangen, maar niet eerder dan dat dit besluit in werking is getreden.
Algemeen
 • 11.
  De verdeling van de middelen van de subsidieplafonds onder 1 en 5 vindt overeenkomstig artikel 2.7 van de van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 plaats op volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst.
 • 12.
  Voor zover door verstrekking van een subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.
 • 13.
  Het subsidieplafond van beslispunt 1 en de daarbij behorende beslispunten treden met ingang van 16 juni 2015 in werking. Het subsidieplafond van beslispunt 5 en de daarbij behorende beslispunten treden met ingang van 30 juni 2015 in werking.
Gedeputeerde Staten voornoemd
Gegeven te Arnhem, 26 mei 2015 - zaaknummer 2014-016804
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris