Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2015, 2227Verordeningen
Subsidieplafonds 2015 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
Gedeputeerde Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27, juncto artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, elfde lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., bekend dat zij op 21 april 2015 hebben vastgesteld:
Subsidieplafonds 2015 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.  
 
Artikel 1
 • 1.
  Voor de bijlagen en de nadere regels van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. geldt voor 2015 een subsidieplafond van € 0,-.
 • 2.
  Dit subsidieplafond van € 0,- geldt niet voor de Subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg, de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 (beide regelingen kennen hun eigen openstellingsbesluit en subsidieplafonds) en de in onderstaande tabel vermelde paragrafen uit de bijlagen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.. Voor deze paragrafen gelden voor 2015 de in de tabel genoemde plafonds.
 
Paragraaf
Naam
Subsidieplafond
Openstelling 2015
Hoofdstuk 1 Landbouw
 
1.1
Wettelijke herverkaveling en ruilverkaveling bij overeenkomst
€ 400.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.2
Projectmatige aanpak ontwikkelgebied intensieve veehouderij
€ 0
Niet
1.3A
Innovatie-advies
€ 600.000
1 januari – 31 december
1.3B
Innovatie-advies: Haalbaarheidsstudie t.b.v. innovatieve verdienmodellen
€ 350.000
1 januari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.3C
Samenwerking: ondernemersgroepen grensverleggende projecten
€ 160.000
1 januari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.3D
Samenwerking: Ondernemersgroepen voor toepassing en innovatie in de landbouw (uitrol)
€ 70.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.4A
Excellent produceren, innovaties in de veehouderij (grensverleggende projecten)
€ 2.250.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.4B
Excellent produceren, innovaties in de plantaardige sector (grensverleggende projecten)
€ 500.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.4C
Excellent produceren: verbeteringen in de veehouderij (emissies bestaande stallen)
€ 510.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.5
Herstructurering ontwikkelingsgebieden glastuinbouw Noord- en Midden Limburg
€ 144.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.6
Communicatie
€ 96.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
1.7
Dialoog met betrekking tot bedrijfsontwikkeling
€ 120.000
1 februari - de dag na bekendmaking van deze regeling
Hoofdstuk 2 Natuur
 
2.1
Soortenbeleid
€ 1.000.000
1 januari – 31 december
2.2
Recreatieve inrichting in kerngebieden in de goudgroene natuur
€ 300.000
1 januari – 31 december
2.3
Functiewijziging en inrichting in zilvergroene natuurzones
€ 1.000.000
1 januari – 31 december
Artikel 2 Openstelling en plafonds
 • 1.
  Subsidieaanvragen in het kader van de in de tabel van artikel 1, tweede lid genoemde paragrafen van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dat wil zeggen dat de datum van registratie bij de Provincie Limburg bepalend is. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie wordt gedeponeerd of digitaal wordt aangeboden en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van registratie bij de Provincie bepalend.
 • 2.
  Voor de verdeling van het subsidieplafond is beslissend het tijdstip waarop de aanvraag volledig is.
 • 3.
  Indien er meerdere volledige aanvragen op hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, gaat die aanvraag voor die naar oordeel van Gedeputeerde Staten het beste aansluit bij de criteria zoals vermeld in de betreffende subsidieaanvraag.
Artikel 3 Inwerkingtreding
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
 • 2.
  De Subsidieplafonds 2015 Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v., Provinciaal Blad 2014, 118 worden ingetrokken.
 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon