Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2015, 2199Overige besluiten van algemene strekking
Subsidieplafond Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Maken bekend dat zij bij vergadering van 21 april 2015 het volgende hebben besloten:
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND
Gelet op artikel 2.2, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020;
Gelet op artikel 2.5, derde lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020;
Gelet op artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland;
BESLUITEN
Paragraaf 3.1 Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten
 • 1.
  Het subsidieplafond voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder a, b en d, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 1.118.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 442.000;
  • b.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 602.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 238.000.
 • 2.
  Subsidie die op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten:
  • a.
   genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten en maximaal € 50.000;
  • b.
   genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder b en d, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 10.000.
 • 3.
  Een mkb-onderneming wordt op grond van paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland maximaal drie subsidies verstrekt van tezamen maximaal € 100.000, maar niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond. Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de activiteiten voldoen aan en passen binnen de innovatieprogramma’s Topsectoren.
 • 4.
  Artikel 2.5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 is niet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder a, b en d, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland.
Paragraaf 3.2 Innovatie samenwerkingsproject
 • 5.
  Het subsidieplafond voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 2.626.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 1.014.000;
  • b.
   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel vast te stellen op:
  • i.
   voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie € 1.414.000;
  • ii.
   voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie € 546.000.
 • 6.
  Voor zover activiteiten ten goede komen aan zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel, wordt de subsidie verdeeld over de verschillende plafonds, waarbij subsidie ten behoeve van de begrote kosten van aanvragers gevestigd in de provincie Gelderland ten laste komen van het van toepassing zijnde subsidieplafond onder 5, aanhef en onder a, en subsidie ten behoeve van de begrote kosten van aanvragers gevestigd in de provincie Overijssel ten laste komen van het van toepassing zijnde subsidieplafond onder 5, aanhef en onder b. In het geval er kosten worden begroot door een aanvrager die zowel in de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is gevestigd, dan wel door een aanvrager die in geen van beide provincie is gevestigd, komt de subsidie ten behoeve van diens kosten voor vijfenzestig procent ten laste van het van toepassing zijnde subsidieplafond onder 5, aanhef en onder a, en voor vijfendertig procent ten laste van het van toepassing zijnde subsidieplafond onder 5, aanhef en onder b.
 • 7.
  Subsidie op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.2 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten en maximaal € 100.000, en
  • b.
   bedraagt per activiteit maximaal € 200.000.
 • 8.
  Mkb-ondernemingen worden op grond van paragraaf 3.2 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond verstrekt. Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de activiteiten voldoen aan en passen binnen de innovatieprogramma’s Topsectoren.
 • 9.
  Artikel 2.5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 is niet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel
 • 10.
  Subsidieaanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland moeten in het jaar 2015 zijn ontvangen, maar niet eerder dan dat dit besluit in werking is getreden.
Paragraaf 3.1 Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten (onderdeel experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek)
 • 11.
  Het subsidieplafond voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland vast te stellen op € 0.
 • 12.
  Subsidie die op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten genoemd in artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten en maximaal € 50.000.
 • 13.
  Een mkb-onderneming wordt op grond van paragraaf 3.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland maximaal drie subsidies verstrekt van tezamen maximaal € 100.000, maar niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond.
Paragrafen 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6
 • 14.
  Het subsidieplafond voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragrafen 3.3, 3.4, 3.5 of 3.6 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland vast te stellen op € 0.
 • 15.
  Subsidie op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.3 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten, en
  • b.
   bedraagt per activiteit maximaal € 500.000.
 • 16.
  Instanties, met uitzondering van kennisinstellingen, worden op grond van paragraaf 3.3 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond verstrekt.
 • 17.
  Subsidie op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.4 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, en
  • b.
   bedraagt per activiteit maximaal € 2.000.000.
 • 18.
  Instanties, met uitzondering van kennisinstellingen, worden op grond van paragraaf 3.4 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond verstrekt.
 • 19.
  Subsidie op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.5 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, en
  • b.
   bedraagt per activiteit maximaal € 600.000.
 • 20.
  Instanties, met uitzondering van kennisinstellingen, worden op grond van paragraaf 3.5 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland niet meer dan één subsidie per vastgestelde subsidieplafond verstrekt.
 • 21.
  Subsidie die op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.6 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 3.6.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:
  • a.
   bedraagt, voor zover deze door het gebruik van een innovatiecluster wordt gerealiseerd, ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten;
  • b.
   bedraagt, voor zover deze door middel van kennisverspreiding door een kennisinstelling wordt gerealiseerd, ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten;
  • c.
   bedraagt, voor zover deze op een andere wijze dan als bedoeld onder a en b wordt gerealiseerd, per subsidieontvanger:
   • i.
    genoemd in artikel 3.6.3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 200.000;
   • ii.
    genoemd in artikel 3.6.3, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en maximaal € 200.000.
 • 22.
  Subsidie op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 in samenhang met paragraaf 3.6 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland bedraagt maximaal € 500.000.
Overige activiteiten
23. Het subsidieplafond voor de jaren 2015 tot en met 2023 voor aanvragen op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 ten behoeve van activiteiten die niet in de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland zijn opgenomen, vast te stellen op € 0.
Algemeen
 • 24.
  De verdeling van de middelen van de subsidieplafonds ten behoeve van paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 vindt overeenkomstig artikel 2.7 van de van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 plaats op volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst.
 • 25.
  De verdeling van de middelen van de subsidieplafonds ten behoeve van paragrafen 3.4, 3.5 en 3.6 vindt overeenkomstig artikel 2.8 van de van de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020 plaats op rangschikking naar geschiktheid, waarbij de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking komt.
 • 26.
  Voor zover door verstrekking van een subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt de subsidie geheel geweigerd.
 • 27.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 mei 2015. Voor zover het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel dit besluit na 19 mei 2015 goedkeuren dan wel voor zover het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel of het Comité van Toezicht het besluit tot wijziging van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland, van 21 april 2015, na 19 mei 2015 goedkeuren, treedt dit besluit in werking op de dag waarop de laatste goedkeuring is verkregen.
Gedeputeerde Staten voornoemd
Gegeven te Arnhem, 21 april 2015 - zaaknummer 2014-016804
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris