Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 2149Verordeningen
Provincie Zeeland – Vaststelling Regeling vergoeding bedrijfsfitness Provincie Zeeland 2015
BESLUIT van gedeputeerde staten van 24 maart 2015, kenmerk 15003828, houdende vaststelling van de Regeling vergoeding bedrijfsfitness Provincie Zeeland 2015 en intrekking van de Regeling vergoeding bedrijfsfitness Provincie Zeeland.
 
Gedeputeerde staten van Zeeland,
 • -
  overwegende dat het wenselijk is de Regeling bedrijfsfitness provincie Zeeland in juridisch-technische zin aan te passen;
 • -
  overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling vast te stellen en de vigerende regeling in te trekken;
 • -
  gelet op artikel 158, eerste lid, onder c, van de Provinciewet;
 • -
  gehoord de commissie voor georganiseerd overleg;
besluiten vast te stellen de
 
Regeling vergoeding bedrijfsfitness Provincie Zeeland 2015
 
Artikel 1  
In deze regeling wordt verstaan onder:
 • a.
  ambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel A.1, eerste lid, onder a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). De arbeidscontractant met wie gedeputeerde staten een dienstverband op arbeidsovereenkomst zijn aangegaan als bedoeld in Hoofdstuk H van genoemde arbeidsvoorwaardenregeling, wordt voor de toepassing van deze regeling met de ambtenaar gelijk gesteld;
 • b.
  bedrijfsfitness: het volgen van een op maat samengesteld trainingsprogramma bij een gekwalificeerd fitnesscentrum onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut of andere geschoolde instructeur tijdens het sporten;
 • c.
  kosten van deelname aan bedrijfsfitness: abonnementskosten en eenmalige instap- of inschrijvingskosten.
Artikel 2  
 • 1.
  De kosten van deelname aan bedrijfsfitness worden door de ambtenaar voldaan en kunnen vervolgens bij gedeputeerde staten worden gedeclareerd.
 • 2.
  De kosten als bedoeld in het vorige lid worden voor 50% vergoed, waarbij de over de vergoeding verschuldigde loonheffing voor rekening van de ambtenaar komt.
Artikel 3  
 • 1.
  Bij de eerste declaratie van kosten van deelname aan bedrijfsfitness dient de ambtenaar de als Bijlage A bij deze regeling gevoegde “Verklaring deelname aan bedrijfsfitness in het kader van ARBO-zorg van de Provincie Zeeland”, ingevuld en ondertekend in te leveren. Het te volgen trainingsprogramma dient bij de verklaring te worden gevoegd.
 • 2.
  De kosten van deelname aan bedrijfsfitness dienen de worden gedeclareerd met behulp van een door gedeputeerde staten beschikbaar gesteld declaratieformulier, onder overlegging van voldoende bewijsstukken.
 • 3.
  Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats bij de salarisbetaling.
Artikel 4  
 • 1.
  Deelname aan bedrijfsfitness dient buiten werktijd plaats te vinden.
 • 2.
  Voor zover de ambtenaar aan bedrijfsfitness deelneemt tijdens de uren die hij werkt volgens zijn werkrooster als bedoeld in artikel 5 van de Werktijdenregeling Provincie Zeeland 2015, dient hij hiervoor verlof op te nemen.
Artikel 5  
 • 1.
  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding bedrijfsfitness Provincie Zeeland 2015.
 • 2.
  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 • 3.
  Gedeputeerde staten stellen deze regeling vast onder gelijktijdige intrekking van de Regeling bedrijfsfitness provincie Zeeland.
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 24 maart 2015.
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven 23 april 2015
De secretaris, A.W. Smit
 
Bijlage A Verklaring deelname aan bedrijfsfitness in het kader van ARBO-zorg van de Provincie Zeeland
 
 
Naam:…………………………………………………………………………….
 
werkzaam bij het werkveld ……………………………, afdeling………………
 
verklaart hierbij dat hij / zij m.i.v……………………….deelneemt aan
 
een trainingsprogramma voor bedrijfsfitness (trainingsprogramma bijvoegen) bij
 
de instelling / sportschool:………………………………………………………..
 
adres:……………………………………………………………………………...
 
postcode / woonplaats………………………………….., telefoonnummer:……….
 
 
 
Plaats:……………………………… datum:………………………………….
 
 
Handtekening:……………………………………………………………………..