Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2124

Gepubliceerd op 21 april 2015 09:00Mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL
 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE LIMBURG,
 
Overwegende dat certificaten zoals bedoeld in de Subsidieverordening Natuur- en
Landschapsbeheer 2016 worden afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel
Natuur- en Landschapsbeheer (hierna te noemen: de Stichting Certificering SNL);
Gelet op de Provinciewet, titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL;
 
BESLUITEN:
 
Paragraaf 1. Algemeen
 
Artikel 1
Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om namens Gedeputeerde Staten niet op rechtsgevolg gerichte informatie te verstrekken die betrekking heeft op de afgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016.
 
Paragraaf 2. Primaire besluiten
 
Artikel 2
Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer namens Gedeputeerde Staten te besluiten, met inbegrip van het ondertekenen van stukken, betreffende:
 • a.
  het afgeven van certificaten natuurbeheer en certificaten samenwerkingsverband natuurbeheer zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 juncto artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL;
 • b.
  het afgeven van certificaten collectief agrarisch natuurbeheer zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 juncto artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL;
 • c.
  het schorsen van certificaten;
 • d.
  het intrekken van certificaten.
   
Artikel 3
Onder de in artikel 2 genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.
 
Paragraaf 3. Audits
 
Artikel 4
De medewerkers van de Stichting Certificering SNL zijn bevoegd om namens Gedeputeerde Staten audits uit te voeren in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.
 
Paragraaf 4. Instructies
 
Artikel 5
Op dit besluit is het bepaalde in de artikelen 7 tot en met 9 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013 zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 
Paragraaf 5. Overige bepalingen
 
Artikel 6
De ondertekening van besluiten op grond van artikel 2 luidt:
‘NAMENS GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE LIMBURG,
gevolgd door
‘DE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL’
 
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL.
 
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 14 april 2015
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl