Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1900

Gepubliceerd op 9 april 2015 09:00Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling
Provinciale Staten van Limburg
 • -
  gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014;
 • -
  gezien het advies van de Commissie RIF van 29 augustus 2014;
 • -
  ovenwegende dat het gewenst is dat Gedeputeerde Staten subsidieregels kunnen stellen op de beleidsterreinen natuur en plattelandsontwikkeling;
 • -
  gelet op het eerdere besluit van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten van 24 oktober 2008 tot delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van regels met betrekking tot subsidieverstrekking ter uitvoering van de Wet Inrichting Landelijke Gebied en het provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007-2013;
 • -
  gelet op artikel 152 van de Provinciewet
 
besluiten:
 
Artikel 1  
De verordenende bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 145 van de Provinciewet wordt, voor zover het betreft het vaststellen en wijzigen van subsidieverordeningen inzake natuur en plattelandsontwikkeling
(o.a. landbouw, recreatie en toerisme, water, leefbaarheid en landschap en cultuurhistorie) op grond van artikel 152 Provinciewet over te dragen aan Gedeputeerde Staten.
 
Artikel 2  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
 
Artikel 3  
Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Plattelandsontwikkeling
 
Aldus vastgesteld door de Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 26 september 2014
 

Maastricht d.d. 26 september 2014

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl