Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 1839Plannen | overig
Provincie Zeeland - Nieuwe aanpak natuursubsidies Zeeland
Op 1 januari 2016 wordt een nieuw Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL 2016) ingevoerd. Met dit stelsel kan de Provincie subsidie verlenen voor maatregelen tot behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en agrarische beheergebieden. De subsidies worden verder toegespitst op de gebieden waar deze het meest effectief zijn voor de natuur. Subsidies natuurbeheer zijn alleen mogelijk voor de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland. Subsidies agrarisch natuurbeheer zijn alleen mogelijk op landbouwgronden in agrarische leefgebieden en kunnen voortaan alleen nog collectief worden aangevraagd. De nieuwe Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 en het nieuwe Natuurbeheerplan Zeeland 2016 zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 31 maart 2015.
 
De natuurgebieden en agrarische leefgebieden van Zeeland zijn op kaart weergegeven in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Het Natuurbeheerplan bevat ook de doelstellingen waarop de subsidies zijn gericht. Het ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland heeft van 28 december tot en met 8 februari ter inzage gelegen. De inspraakreacties en adviezen zijn samengevat in een antwoordnota en waar nodig verwerkt in het definitieve plan. Het Natuurbeheerplan en de antwoordnota zijn te raadplegen via www.zeeland.nl/natuur-en-landschap.
 
In de nieuwe Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer staan de spelregels voor het natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer beschreven. Dit is met name van belang voor natuur beherende organisaties, particuliere natuurbeheerders en agrarische natuurbeheerders. Certificering en collectief beheer worden bevorderd. De ontwikkelingen in de agrarische leefgebieden worden door middel van extra monitoring gevolgd. Het agrarisch collectief Poldernatuur Zeeland  zal de nieuwe gebiedsaanvraag agrarisch natuurbeheer 2016 vorm geven. De subsidieverordening met toelichting is te vinden op www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer.
 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van de termijn kan er toe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/beroep-instellen. Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht). U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.