Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1818

Gepubliceerd op 3 april 2015 09:00Wijzigingsbesluit Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
 
De heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, namens Gedeputeerde Staten van Limburg
overwegende dat de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, lid Gedeputeerde Staten van Limburg, bij besluit van 16 december 2014 is gemandateerd om juridisch technische aanpassingen van ondergeschikte aard door te voeren in de onderhavige regeling;
maakt ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat hij heeft vastgesteld:
Wijzigingsbesluit Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
 
Artikel 1 Wijziging Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.
Onderdeel A
In bijlage 1.6 wordt in de kolom “Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen; EU kaders” achter de passage ‘ EU Kader’ de volgende passage toegevoegd: ‘ Als het gaat om activiteiten voor het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde burgers:
de- minimisverordening. De totale steun aan een onderneming is maximaal € 200.000,00 over een periode van 3 belastingjaren.
Als het gaat om overige beoogde activiteiten:’
Onderdeel B
In bijlage 1.7 wordt in de kolom “Nadere eisen, voorwaarden en verplichtingen; EU kaders” achter de passage ‘ EU Kader’ de volgende passage toegevoegd: ‘ Als het gaat om activiteiten voor het verstrekken van informatie aan geïnteresseerde burgers:
de- minimisverordening. De totale steun aan een onderneming is maximaal € 200.000,00 over een periode van 3 belastingjaren.
Als het gaat om overige beoogde activiteiten:’
 
Artikel 2 Publicatie
De gewijzigde integrale tekst van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. wordt in een afzonderlijk Provinciaal Blad gepubliceerd.
 
Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
 
Gedeputeerde Staten
namens dezen,
 
de heer drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
Lid Gedeputeerde Staten van Limburg

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl