Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2015, 1565Overige overheidsinformatie
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
 
gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;
 
besluiten de Subsidieregeling Vliegende euro’s Fryslân vast te stellen als volgt:
 
Artikel 1 Doel
De subsidie heeft tot doel het bevorderen van nest- en kuikenbescherming van de grutto, tureluur, veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs op graslandpercelen in Fryslân.
 
Artikel 2 Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het langer laten staan van de eerste maaisnede en het instellen van nestenclaves ter bescherming van nesten en kuikens van de grutto, tureluur en veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs op graslandpercelen.
 
Artikel 3 Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan agrarische ondernemers.
 
Artikel 4 Aanvraagperiode
Een aanvraag voor subsidies kan worden ingediend tot en met 8 juni 2015.
 
Artikel 5 Aanvraag
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van:
 • a.
  ondertekening door de nazorger die aangesloten is bij de Bond van Friese Vogel Wachten;
 • b.
  een topografische kaart met vermelding van de locatie van de nesten en een weergave van de soorten vogels, de vluchtstroken en het oppervlakte van het beschermde graslandperceel.
   
Artikel 6 Weigeringsgronden
Een subsidie wordt geweigerd indien:
 • a.
  de agrarische ondernemer tevens nazorger is;
 • b.
  het subsidiebedrag minder dan €300,- bedraagt;
 • c.
  de beschermingsmaatregelen betrekking hebben op de bescherming van de kievit of de scholekster.
   
Artikel 7 Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
 • a.
  er zijn minimaal vijf gruttonesten aanwezig op het graslandperceel;
 • b.
  een nazorger is betrokken bij de aanvraag tot subsidie;
 • c.
  per nest worden op een oppervlakte van 800m2 maatregelen genomen om het nest en de jongen te beschermen;
 • d.
  per nest is minimaal 50m2 als nestenclave gereserveerd waarop geen agrarische activiteiten zoals o.a. beweiding plaatsvinden;
 • e.
  een vluchtstrook van 750m2 gras wordt elders op het perceel als vluchtstrook ingesteld tot 15 juni 2015. Het sloottalud wordt niet meegerekend als vluchtstrook;
 • f.
  de ondernemer is zelf gebruiker van het graslandperceel;
 • g.
  ten behoeve van het perceel zijn geen andere vergoedingen, subsidies of pachtreducties ontvangen.
   
Artikel 8 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie bedraagt €60,- per weidevogelnest met een minimum van vijf gruttonesten.
 
Artikel 9 Verdeelsystematiek
 • 1.
  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
 • 2.
  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
   
Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger
Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:
 • a.
  de subsidieontvanger dient een waarnemingsformulier in te vullen;
 • b.
  het waarnemingsformulier dient te worden ingevuld op twee waarnemingsdata;
 • c.
  het formulier dient voor 1 augustus 2015 te worden ingediend door de subsidieontvanger;
 • d.
  de beschermingsgebieden worden niet eerder opgeheven dan wanneer de vogels zijn uitgebroed en de vogels gevlogen zijn;
 • e.
  de in artikel 7, aanhef en onder c genoemde enclave van 50 m² mag pas worden gemaaid wanneer het nest is uitgekomen en de jongen de nest-enclave hebben verlaten. De betrokken nazorger dient de nestenclave vrij te geven.
   
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
 
Artikel 12 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vliegende euro’s Fryslân.