Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1539

Gepubliceerd op 24 maart 2015 09:00Wijzigingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
gelet op artikel 2, negende lid, van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.;
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 17 maart 2015 hebben vastgesteld:
 
Wijzigingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
Artikel I Wijzigingen
De ‘Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2014’ wordt als volgt gewijzigd:
Onderdeel A
In de aanhef wordt ‘2014’ vervangen door ‘2015’ en wordt ‘ vijfde’ vervangen door ‘negende’.
Onderdeel B
In artikel 1 komt lid f te vervallen en de overige leden worden vernummerd.
Onderdeel C
Onder artikel 9b vervalt het eerste lid in zijn geheel en worden de leden 2 en 3 vernummerd naar 1 en 2.
Onderdeel D
Onder artikel 11, eerste lid, onder d, sub i, worden de woorden ‘de DLG’ worden vervangen door: ‘een door of namens Gedeputeerde Staten aangewezen onafhankelijke taxateur’.
Onderdeel E
In artikel 15 wordt na de woorden ‘verstrekken voor’ een eerste lid gevormd en worden de leden ‘a’ en ‘b’ onder het nieuw te vormen eerste lid geplaatst. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: ‘2. de kosten voor beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten ((erf)pachtafkoop) ten behoeve van de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein.’
Onderdeel F
De huidige tekst van artikel 16 wordt onder het nieuw te vormen eerste lid geplaatst en een tweede lid wordt toegevoegd dat luidt als volgt: ‘2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid onder a, komen grondeigenaren die aantoonbaar subsidie hebben ontvangen of in het geval van Staatsbosbeheer overheidsfinanciering voor aankoop van landbouwgrond in verpachte staat of met erfpacht wel in aanmerking voor een subsidie voor de kosten voor de beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten.’
Onderdeel G
Onder artikel 17 wordt een zesde lid toegevoegd dat luidt als volgt: ‘6. De aanvraag subsidieverlening als bedoeld in artikel 15, tweede lid, gaat vergezeld van de subsidiebeschikking op grond waarvan de aankoop in verpachte staat of erfpacht is uitgekeerd en een bewijs van (erf)pacht. Staatsbosbeheer hoeft geen subsidiebeschikking te overleggen.’
Onderdeel H
In artikel 20 wordt na ’de landbouwgrond’ de volgende passage toegevoegd: ‘of indien er sprake is van (erf)pachtafkoop maximaal 85% van de kosten van beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten.’
Onderdeel I
In de eerste zin van het derde lid van artikel 20 wordt na ‘de landbouwgrond’ de volgende passage toegevoegd: ‘en de kosten van beëindiging van (erf)pachtovereenkomsten’. Het woord ‘wordt’ zal worden gewijzigd in ‘worden’ en de woorden ‘de DLG’ worden vervangen door: ‘een door of namens Gedeputeerde Staten aangewezen onafhankelijke taxateur’. In de tweede zin van het derde lid van artikel 20 wordt ‘deze taxatie’ gewijzigd in ‘de taxatie van de landbouwgrond’.
Onderdeel J
Onder artikel 21a wordt ‘onderdeel l’ vervangen door: ‘onderdeel k’.
Onderdeel K
In artikel 25 wordt ‘2014’ vervangen door ‘2015’.
Artikel II Overgangsrecht
Voor subsidieaanvragen die zijn ingediend en subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de
inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2014 van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van
deze wijziging, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
Artikel III
De nieuwe integrale tekst van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 wordt in een afzonderlijk Provinciaal Blad gepubliceerd.
Artikel IV
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl