Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1538

Gepubliceerd op 24 maart 2015 09:00Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
 
Gedeputeerde Staten van Limburg;
maakt ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 2, zevende lid van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg, bekend dat gedeputeerde Staten van Limburg in hun vergadering van 17 maart 2015 hebben opengesteld voor onbepaalde tijd
de Subsidiereg eling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015;
maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27, juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015, bekend dat zij op 17 maart 2015 heeft vastgesteld:
Besluit subsidieplafonds 201 5 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
Artikel 1
 • 1.
  Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015 (SKNL) worden vanaf 24 maart 2015 voor onbepaalde tijd de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
  • a.
   Investeringssubsidie natuur en landschap (artikel 8 SKNL): € 5.000.000,- met dien verstande dat op jaarbasis een subplafond geldt van € 1.750.000;
  • b.
   Subsidie functieverandering (artikel 15 SKNL): € 45.000.000,- met dien verstande dat op jaarbasis een subplafond geldt van € 13.750.000,-;
  • c.
   Inrichting agrarisch beheertype (artikel 8, tweede lid, SKNL): € 0,-
  • d.
   Herstel van landschapselementen (artikel 8, derde lid, SKNL): € 0,-
 • 2.
  Het subsidieplafond zoals genoemd in het eerste lid, onder a, geldt alleen voor de gebieden aangeduid op bijgaande kaarten als ‘Functieverandering (FV) en Investeringssubsidie (SKNL)’ of ‘Investeringssubsidie (SKNL)’. Het subsidieplafond zoals genoemd in het eerste lid, onder b, geldt alleen voor de gebieden aangeduid op bijgaande kaarten als ‘Functieverandering (FV) en Investeringssubsidie (SKNL)’. Aanvragen voor subsidie welke betrekking hebben op gronden gelegen buiten deze gemarkeerde gebieden worden niet gehonoreerd.
Artikel 2 Verdelingsmaatstaf
De regels voor de verdeling van de beschikbare bedragen zijn opgenomen in de SKNL.
Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het Provinciaal Blad.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl