Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland
 
  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 maart 2015, nr.543862/543869, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland   
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het wenselijk is om subsidies te verstrekken voor de aanschaf en plaatsing van zonnestroominstallaties op maatschappelijk vastgoed in Noord-Holland, omdat zonne-energie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verhogen van het aandeel duurzame energie in Nederland, waarbij het doel 14% duurzame energie in het jaar 2020 is;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;
Besluiten vast te stellen:
Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015
 
 
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder maatschappelijk vastgoed: een gebouw met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang of zorg.
Artikel 2
Subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie en de plaatsing daarvan op maatschappelijk vastgoed dat is gelegen in Noord-Holland.
 
Artikel 3
Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van het maatschappelijk vastgoed.
 
Artikel 4
Subsidie wordt geweigerd indien:
 • a.
  de zonnestroominstallatie niet wordt geplaatst door een erkend installatiebedrijf;
 • b.
  de zonnestroominstallatie al is geplaatst voordat de aanvraag om subsidie door ons is ontvangen.
 
Artikel 5
Subsidies van minder dan € 5.000,- worden niet verstrekt.
 
Artikel 6
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf. 
 
Artikel 7
Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:
 • a.
  een ondertekende offerte van een erkend installatiebedrijf voor de plaatsing van de zonnestroominstallatie;
 • b.
  een ontvangstbevestiging van de gemeente van de aanvraag om een omgevingsvergunning, indien een omgevingsvergunning vereist is voor de plaatsing van de zonnestroominstallatie.
 
Artikel 8
Het subsidieplafond bedraagt € 2.086.450,-.
 
Artikel 9
 • 1.
  De subsidie bedraagt 20% van de kosten voor de aanschaf en de plaatsing van de zonnestroominstallatie, tot een maximumbedrag van € 25.000,-.
 • 2.
  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het tweede lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van het bepaalde in artikel 38 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 10 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard of op grond van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van 18 december 2013 (de-minimissteun) verstrekt mag worden.
   
Artikel 10
De subsidieontvanger is verplicht om:
 • a.
  het logo en de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen te plaatsen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit;
 • b.
  een productiemeter op een voor het publiek zichtbare locatie in het maatschappelijk vastgoed te plaatsen;
 • c.
  de activiteit uiterlijk op 30 juni 2016 uitgevoerd te hebben, en:
 • d.
  de zonnestroominstallatie minimaal tien jaar in gebruik te houden.
   
Artikel 11
 • 1.
  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na het tijdstip, waarop de activiteiten overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening moet zijn voltooid.
 • 2.
  Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk op 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid, ingediend.
 • 3.
  Gedeputeerde staten stellen voor de aanvraag als bedoeld in het eerste lid een formulier vast.
 • 4.
  Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
 
Artikel 12
 • 1.
  Aanvragen om subsidie dienen door gedeputeerde staten te worden ontvangen in de periode van 27 maart 2015 tot en met 29 januari 2016 en worden behandeld op volgorde van ontvangst.
 • 2.
  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.
 • 3.
  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.
 • 4.
  Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.
 
Artikel 13
Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van de voor de activiteit benodigde vergunningen.
 
Artikel 14
 • 1.
  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.
 • 2.
  Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2016.
 • 3.
  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom op maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015.
 
 
Haarlem, 17 maart 2015.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
 
J.W. Remkes, voorzitter.
 
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
 
Uitgegeven op 19 maart 2015.
 
 
 
 
Naar boven