Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2015, 1290Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Zeeland – Vaststelling Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 24 februari 2015, kenmerk 15002064, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014 .
 
Gedeputeerde staten van Zeeland,
 • -
  overwegende dat het vanwege de op 1 januari 2013 inwerking getreden wijziging van de ambtelijke organisatiestructuur wenselijk is om bevoegdheden te mandateren aan het ambtelijk management ten behoeve van de uitoefening van bevoegdheden in naam van gedeputeerde staten op het gebied van personeelsaangelegenheden;
 • -
  gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 • -
  gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg
   
B E S L U I T EN
 
tot vaststelling van het navolgende:
 
Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014
Artikel 1
 • 1.
  Gedeputeerde staten verlenen toestemming tot de uitoefening van de bevoegdheden in hun naam als omschreven in de bijlage bij dit besluit aan de secretaris-directeur.
 • 2.
  Gedeputeerde staten verlenen voor alle overige bevoegdheden als omschreven in de bijlage bij dit besluit toestemming tot de uitoefening daarvan in hun naam hetzij aan het afdelingshoofd P&O dan wel aan alle afdelingshoofden.
Artikel 2
De uitoefening van een in artikel 1 bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het in de artikelen 3 tot en met 8 bepaalde.
Artikel 3
 • 1.
  De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.
 • 2.
  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend indien:
  a. de desbetreffende aangelegenheid politiek gevoelig is;
  b. precedentwerking is te verwachten;
 • 3.
  Een bevoegdheid wordt niet uitgeoefend indien het betreft:
  a. een besluit;
  b. de goedkeuring van een besluit;
  waarbij:
  a. wordt afgeweken van adviezen;
  b. sprake is van een zienswijze, bedenkingen of bezwaarschrift.
Artikel 4
De gemandateerde verschaft gedeputeerde staten tijdig die informatie die redelijkerwijs voor gedeputeerde staten van belang moet worden geacht.
Artikel 5
Een besluit in mandaat wordt als volgt ondertekend:
gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,
gevolgd door:
 • -
  de functieaanduiding,
 • -
  de handtekening, en
 • -
  de naam van de gemandateerde
 
 
Artikel 6
Het besluit van 20 november 2001, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001, Provinciaal Blad nr. 49 van 2001, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 juni 2011, Provinciaal Blad nr. 17 van 2011, wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit gedeputeerde staten inzake personeelsaangelegenheden 2014”.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 24 februari 2015.
 
Gedeputeerde staten voornoemd,
drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
A.W. Smit, secretaris
 
Uitgegeven, 11 maart 2015
de secretaris,
A.W. Smit
Bijlage
BEVOEGDHEDEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELANDBEVOEGDHEDEN TE MANDATEREN AAN DE SECRETARIS-DIRECTEUR
Omschrijving bevoegdheid/mandaat
Wettelijke grondslag
Gemandateerd aan
Nummer + jaartal Provinciaal Blad
Opmerkingen
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies CAP)
 
 
 
 
Hoofdstuk B – Aanvang, wijziging en einde arbeid
 
 
 
 
§ 1 – Aanvang arbeid
 
 
 
 
Besluiten tot aanstelling
Artikel B.1 juncto artikel B.5 en artikel B.6, eerste en tweede lid
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
.
Besluiten tot tijdelijke uitbreiding aanstelling
Artikel B.1 juncto artikel B.5
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
 
§ 3 – Einde arbeid
 
 
 
 
Besluiten tot verlenen ontslag
Artikel B.9, sub a, b, c, en g
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
Besluiten tot verlenen ontslag o.g.v. overige ontslaggronden blijft voorbehouden aan gedeputeerde staten
Besluiten tot verlenen ontslag op aanvraag
Artikel B.10 juncto artikelen B.11 en B.12
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
 
Besluiten tot uitkeren overlijdensuitkering
Artikel B.15
Afdelingshoofd P&O
 
Betreft salarisberekening
Hoofdstuk C - Bezoldiging
 
 
 
 
§ 2 – Salaris
 
 
 
 
Bepalen salarisschaal
Artikel C.5, eerste, vierde en vijfde lid,
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
In het kader van de aanstelling
Bepalen salaris
Artikel C.6
Afdelingshoofden
 
In het kader van de aanstelling
Besluiten tot verhogen salaris bij duurzame groei in functioneren
Artikel C.7
Afdelingshoofden
 
Relatie met beoordelingsgesprekken. Bevoegdheid individuele afdelingshoofd.
§ 3 – Variabele beloning
 
 
 
 
Besluiten tot toekennen incidentele beloning van prestaties
Artikel C.9, eerste lid
Afdelingshoofden
 
Relatie met beoordelingsgesprekken. Bevoegdheid individuele afdelingshoofd.
Besluiten tot toekennen incidentele beloning van extra inzet
Artikel C.10
Afdelingshoofden
 
Relatie met beoordelingsgesprekken. Bevoegdheid individuele afdelingshoofd.
§ 4 – Toelagen
 
 
 
 
Besluiten tot toekennen toelage waarneming andere functie
Artikel C.11
Afdelingshoofden
 
 
Besluiten tot toekennen toelage onregelmatige dienst
Artikel C.12
Afdelingshoofden
 
 
Besluiten tot toekennen toelage afbouw onregelmatige dienst
Artikel C.13
Afdelingshoofden
 
 
Besluiten tot toekennen van arbeidsmarkttoelage en bindingspremie
Artikel C.14
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
Betreft uitzonderingssituatie.
Besluiten tot toekennen toelage op andere gronden
Artikel C.15
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
Betreft uitzonderingssituatie.
§ 5 – Uitkeringen en gratificaties
 
 
 
 
Besluiten tot toekennen gratificatie ambtsjubileum
Artikel C.19
Afdelingshoofd P&O
 
Betreft salarisberekening.
Centraal P&O.
§ 6 – Vergoedingen voor extra diensten
 
 
 
 
Besluiten tot toekennen vergoeding voor overwerk
Artikel C.20
Afdelingshoofden
 
 
Hoofdstuk D – Arbeidsduur, werktijden en verlof
 
 
 
 
§ 1 – Arbeidsduur en werktijden
 
 
 
 
Besluiten in belang van de dienst tot verrichten van werkzaamheden buiten de gelden werktijden
Artikel D.2, vijfde lid
Afdelingshoofden
 
 
Besluiten tot geheel of gedeeltelijk vrijstellen continudiensten in nachturen
Artikel D.4, tweede lid
Afdelingshoofden
 
 
§ 2 – Vakantieverlof
 
 
 
 
Besluiten tot vaststellen vakantieverlof
Artikel D.5, tweede en derde lid
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot vermindering en verval van aanspraak
Artikel D.6
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot intrekken toestemming opnemen vakantieverlof
Artikel D.7, vijfde lid
Afdelingshoofden
 
 
Besluiten tot toekennen vergoeding voor niet opnemen vakantieverlof bij einde dienstverband
Artikel D.9, eerste lid
Afdelingshoofd P&O
 
Betreft salaris- en verlofadministratie.
Centraal P&O.
§ 3 – Buitengewoon verlof
 
 
 
 
Besluiten tot verlenen zwangerschaps- en bevallingsverlof
Artikel D.11
Afdelingshoofd P&O
 
Betreft verlofadministratie.
Centraal P&O.
Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof
Artikel D.12
Afdelingshoofden
 
 
Besluiten tot verlenen buitengewoon verlof voor activiteiten van vakorganisaties
Artikel D.13
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot inhouden bezoldiging in verband met non-activiteit
Artikel D.14, tweede lid
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot verlenen langdurend onbetaald verlof op verzoek
Artikel D.16, eerste lid
Afdelingshoofden
 
 
Besluiten dat verlof op grond van onvoorziene omstandigheden niet wordt opgenomen of niet wordt voortgezet op verzoek, dan wel besluiten tot afwijzen verzoek indien zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich daartegen verzet
Artikel D.16, vierde lid
Afdelingshoofden
 
 
Hoofdstuk E – Gezondheid en arbeidsomstandigheden
 
 
 
 
Besluiten ambtenaar te verplichten arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan
Artikel E.4
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
 
Treffen van maatregelen en verstrekken aanwijzingen
Artikel E.7, tweede lid
Afdelingshoofden
 
Betreft reintegratieplan.
Opstellen plan van aanpak
Artikel E.7, derde lid
Afdelingshoofden
 
Betreft reintegratieplan.
Geven van redelijke voorschriften, in de gelegenheid stellen passende arbeid te verrichten
Artikel E.7, vierde lid, onder a en c
Afdelingshoofden
 
Betreft reintegratieplan.
Besluiten tot verlenen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
Artikel E.9, eerste lid
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
 
Besluiten tot vergoeding ziektekosten bij dienstongeval of beroepsziekte
Artikel E.14, eerste lid
Afdelingshoofd P&O
 
 
Hoofdstuk F – Overige rechten en plichten
 
 
 
 
Besluiten tot toekennen schadevergoeding
Artikel F.3, tweede en derde lid
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot toekennen kostenvergoeding
Artikel F.4, vierde lid
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot volgen verplichte opleiding
Artikel F.9
Afdelingshoofden
 
 
Opleiding en ontwikkeling
Artikel F.10
Afdelingshoofden
 
 
Hoofdstuk G – Orde- en strafmaatregelen
 
 
 
 
Besluiten tot ontzeggen toegang tot de dienstlokalen, dienstgebouwen of het werk, dan wel het verblijf aldaar
Artikel G.1
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
Vanwege spoedeisende karakter.
Besluiten tot schorsing voor bepaalde tijd
Artikel G.2, eerste lid
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
Vanwege spoedeisende karakter.
Besluiten tot het opleggen van een disciplinaire straf o.g.v. plichtsverzuim
Artikel G.3, eerste lid, juncto artikel G.4, eerste lid, sub a
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
Vanwege impact besluiten tot opleggen disciplinaire straf op overige gronden besluitvorming voorbehouden aan gedeputeerde staten.
Hoofdstuk H – Dienstverband op arbeidsovereenkomst
 
 
 
 
Besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst
Artikel H.1
Afdelingshoofden
 
 
Overig
 
 
 
 
Besluiten tot terugvordering ter zake van onjuiste toepassing van de rechtspositieregelen
 
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot het toepassen van wettelijke maatregelen inzake, inhouding, beslag en korting op de verschuldigde bezoldiging
 
Afdelingshoofd P&O
 
Let op: melden voornemen aan secretaris-directeur en aan het betreffende afdelingshoofd
Besluiten tot toepassen Verhaalswet ongevallen ambtenaren, voor zover betreffende schadeclaims m.b.t. salariskosten
 
Afdelingshoofd P&O
 
 
Zorgdragen voor afdracht en besluiten tot invordering van pensioen- en wachtgeldbijdragen ingevolge het Pensioenreglement
 
Afdelingshoofd P&O
 
 
Besluiten tot betaalbaar stellen uitkeringen aan ABP en UWV
 
Afdelingshoofd P&O
 
 
Privaatrechtelijke aangelegenheden
 
 
 
 
Besluiten tot het aangaan van detacheringsovereenkomsten
Burgerlijk wetboek
Secretaris-directeur (zie aanhef)
 
Zowel als uitlener als inlener