Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1089

Gepubliceerd op 3 maart 2015 09:00Wijzigingsbesluit Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 16 december 2014 hebben vastgesteld:
 
De volgende wijziging van de Nadere Subsid ieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
 
Artikel I Wijzigingen van de Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt
A.
In artikel 1 vervallen de definities onder f “Regio”, g “Regionale structuurvisie” en j “Sub-regio”.
B.
In artikel 1 worden sub ‘c, d, e, h, i’ herschreven naar sub ‘d, e, f, g, h’.
C.
In artikel 4, derde lid, word de zinsnede: “…het ingediende plan bedoeld in
artikel 9, tweede lid, sub c ” vervangen door: “het bij de aanvraag ingediende herbestemmingsplan.”
D.
In artikel 4, vierde lid, wordt achter het woord “sloop” de woorden “of onttrekking” toegevoegd.
E.
In artikel 4 vervalt het vijfde lid.
F.
In artikel 5, eerste lid, wordt achter het woord “gesloopt” de woorden “of onttrokken” toegevoegd.
G.
In artikel 5, tweede lid, wordt de zinsnede: “…opgenomen in het plan bedoeld in artikel 9, tweede lid, sub c, op basis waarvan de subsidie is verstrekt” vervangen door: “…zoals opgenomen in het bij de aanvraag ingediende herbestemmingsplan”.
H.
In artikel 6, onder b, wordt achter het woord “sloopactiviteit” de woorden “of onttrekking” toegevoegd.
I.
In artikel 9, tweede lid, vervalt de passage: “De volgende bijlagen dienen in ieder geval aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:
  • a.
    een op naam gestelde sloopmelding, gedateerd na 1 april 2014.
  • b.
    een offerte waaruit blijkt of op duurzame wijze wordt gesloopt, conform het RUM- protocol.
  • c.
    een door de eigenaar van de woning opgesteld en ondertekend plan, waarin wordt aangegeven wat de nieuwe bestemming wordt van het perceel waar woning(en) worden gesloopt, waarbij bij een woonbestemming wordt aangegeven hoeveel woningen zullen worden teruggebouwd.
d. een schriftelijke verklaring dat subsidieontvanger medewerking verleent aan de wijziging van de bestemming van het perceel door het bevoegd gezag, overeenkomstig het plan bedoeld in dit artikel sub c.
e .een verklaring van de aanvrager waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in Verordening (EU) nr. 360/2012 (De-minimisverordening diensten van algemeen economisch belang), dan wel indien de aanvrager voor de sloop van de woningen waarop de aanvraag betrekking heeft, in aanmerking komt voor de heffingsvermindering als bedoeld in artikel 1.11, eerste lid, onder d van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, een verklaring van de aanvrager waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in Verordening (EU) nr. 1407/2013 (De-minimisverordening).”
J.
In artikel 9 vervalt het derde lid.
K.
In de artikelsgewijze toelichting komt de toelichting op artikel 4, vijfde lid, sub c te vervallen.
 
II Overgangsrecht
Voor subsidiebesluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere Subsidieregels Sloop en Onttrekkingen Transitiefonds Limburgse Woningmarkt (Provinciaal Blad 2014, nr 93) van kracht zoals deze golden voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.
 
III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt vanaf de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl