Provincie Zeeland – Delegatiebesluit RUD Zeeland 2013

Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland houdende de verlening van delegatie aan het dagelijks bestuur (Delegatiebesluit RUD Zeeland 2013).

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Gelet op

artikel 79, eerste lid, en artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 152 van de Provinciewet;

afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

Besluiten

vast te stellen:

Delegatiebesluit RUD Zeeland 2013.

Artikel 1:
Begripsbepaling

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland is van toepassing op dit besluit.

Artikel 2:
Delegatie

Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid over te beslissen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens de Regionale uitvoeringsdienst.

Artikel 151 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het bepaalde in artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid over te beslissen over de bevoegdheid genoemd in artikel 35, derde lid, onder a van de regeling, met dien verstande dat voordat het dagelijks bestuur beslist over de uitoefening van die bevoegdheid, het algemeen bestuur in de gelegenheid gesteld moet worden zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Artikel 3:
Mandaat en ondermandaat

Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, in mandaat opdragen aan de secretaris.

De secretaris kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, werkzaam bij de Regionale uitvoeringsdienst.

Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4:
Slotbepaling Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit RUD Zeeland 2013.

Artikel 5:
Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 28 juni 2013

De heer W.V.L. Ginjaar, de Voorzitter,

de heer N.R.J. de Blaay, De kwartiermaker, te dezen door het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland gemachtigd als waarnemend secretaris,

uitgegeven, 5 maart 2014

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven