Provincie Zeeland - Besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden

Besluit van de commissaris van de Koning in Zeeland nr. 14001536 van 3 februari 2014 tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden.

De Commissaris van de Koning in Zeeland,

  • Overwegende dat beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden uit het archief van de Commissaris van de Koningin over de periode 1940-1969 moeten worden gesteld,

  • Gelet op artikel 15, lid 1 onder c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit vast te stellen het navolgende:

I

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geldt voor de volgende inventarisnummers een openbaarheidsbeperking van 75 jaar: 71-148; 149-253; 273-275; 279-280; 282-284; 299; 313; 469; 559-661; 725-847; 853-854. Het betreft bescheiden over burgemeestersbenoemingen, benoemingen van bestuurders en secretarissen en andere privacygevoelige bescheiden.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als het 'Besluit openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden archief Commissaris van de Koningin (1940-1969)'.

II

Artikel 3

  • 1.Het besluit van 21 januari 2014 wordt ingetrokken.

  • 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 februari 2014.

Aldus vastgesteld door de Commissaris van de Koning op 3 februari 2014.

Drs. J.M.M. Polman

Uitgegeven, 12 februari 2014.

De secretaris, A.W. Smit

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken bij de Commissaris van de Koning in Zeeland.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van 13 februari 2014.

In het bezwaarschrift wordt ten minste naam, adres en de dagtekening van het bezwaarschrift opgenomen en tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

Toelichting

Ingevolge de bepalingen van de Archiefwet zijn de archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten in beginsel openbaar (artikel 14 Archiefwet). Uitzonderingen hierop worden genoemd in de artikelen 15, 16 en 17 van de Archiefwet.

Artikel 15 stelt dat bij de overbrenging van de in artikel 1, onder c 1° en 2° Archiefwet 1995, bedoelde archiefbescheiden de zorgdrager, na advies van de beheerder van de archiefbewaarplaats, slechts beperkingen aan de openbaarheid kan stellen voor een bepaalde termijn en met het oog op:

  • a.de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

  • b.het belang van de Staat of zijn bondgenoten;

  • c.het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

Artikel 10 van het Archiefbesluit eist vervolgens dat er, indien de zorgdrager ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden stelt, een daartoe strekkend besluit wordt genomen. In het onderhavige geval is er sprake van een besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid op grond van artikel 15, eerste lid sub a. (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) van de Archiefwet.

Naar boven