Provincie Zeeland - Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014

De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

 • Gelet op het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 d.d. 17 december 2013, Provinciaal Blad nr. 31 van 2013 d.d. 17 december 2013;

 • Gelet op artikel 4, vijfde lid van de Instructie voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond;

BESLUIT

Artikel 1 Mandatering

De directeur van de RUD-Zeeland mandaat te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaatlijst met de bevoegdheid tot ondermandatering, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten.

Artikel 2 Voorwaarden

De doormandatering geldt met inachtneming van de in het ‘Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2014’ voor de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond opgenomen voorwaarden alsmede de bij het onderhavige besluit behorende mandaatlijst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014’.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van het ‘Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland’.

Schiedam, 19 december 2013

mr. J.H. van den Heuvel

directeur DCMR Milieudienst Rijnmond

Uitgegeven, 10-02-2014

De secretaris, A.W. Smit

Bijlage behorende bij het ‘Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014’

Mandaatlijst ter doormandatering Brzo/RIE-taken provincie Zeeland van directeur DCMR Milieudienst Rijnmond aan RUD-Zeeland.

MANDAATLIJST TER DOORMANDATERING Brzo/RIE DIRECTEUR DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Algemeen

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

 

A01

Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures

 

Omvat advisering proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het voeren van verweer in opdracht van het college.

 

A02

Besluiten op grond van:

art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag);

afdeling 4.1.3 Awb (opschorten beslistermijn);

art. 4:15, 4:17 en 4:18 Awb (besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen);

titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4 Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel);

art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb (bestuurlijke lus en tussenuitspraak).

 

 

 

 

 

A03

De voorbereiding van besluiten met gebruikmaking van Afdeling 3.4 Awb, Afdeling 3.6 Awb en Titel 4.1 Awb

 

 

A04

Behandelen van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard betrekking hebbende op de gemandateerde bevoegdheden.

 

 

A05

Machtiging om Gedeputeerde Staten door medewerkers of externe adviseurs te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures in bezwaar en beroep.

 

 

A06

Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies (art. 9).

 

 

 

A07

Besluiten op een verzoek om (milieu)informatie op grond van de Wob.

 

De directeur kan hiermee dus ook WOB besluiten gericht aan het college afhandelen.

Vergunningen

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

 

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

V01

Besluiten inzake vergunningverlening bij of krachtens de Wabo,

 

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit.

 

Besluiten inzake het stellen van nadere voorwaarden na een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit.

 

Besluiten inzake het toestaan van een gelijkwaardige oplossing op grond van het Bouwbesluit.

Betreft:

 • Procedurestappen

 • Ontwerpbesluit

 • Besluit

 

Geldt niet voor besluiten op grond van:

 • art. 3.1 Bor of indien anderszins sprake is van een provinciaal ruimtelijke belang

 • art. 3 Wet Bibob

 

V02

Uitbrengen advies met het oog op de samenhang tussen de omgevingsvergunning en de vergunning o.g.v. de Waterwet (art. 6.27).

 

 

V03

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

 

 

 

Wet milieubeheer

 

 

V04

Besluiten op grond van Hoofdstuk 8, 10, 13, 14, 16 en 19 Wet milieubeheer.

Betreft:

 • procedurestappen

 • ontwerpbesluit of conceptbesluit

 • besluit

 • uitbrengen van advies

 

V05

Besluiten in het kader van de Milieu-effectrapportage (Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer).

Betreft:

 • procedurestappen

 • advies reikwijdte en detailniveau MER

 • besluit MER-beoordeling

 • aanvaardbaarheidsverklaring (op grond van overgangsregels)

 

V06

Besluiten inzake maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

 

 

 

Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999

 

 

V07

Besluiten op grond van BRZO:

 • a.verzenden kennisgeving aan in art. 6 BRZO genoemde bestuursorganen

 • b.aanwijzing dominobedrijven ex. art. 7 BRZO

 • c.besluiten dat veiligheidsrapport geen betrekking behoeft te hebben op in een inrichting of een onderdeel daarvan aanwezige stof ex. art.10 BRZO

 • d.verzoeken om veiligheidsrapport op grond van art. 14 BRZO

 • e.bevestigen ontvangst en verzenden VR aan in art.15 BRZO genoemde bestuursorganen

 • f.art. 16 BRZO, inzake de beoordeling van veiligheidsrapporten

  art. 18 BRZO, mededeling doen van conclusies en VR + verzenden aan betrokken bestuursorganen

 

Betreft:

 • procedurestappen

 • ontwerpbesluit/conceptbesluit

 • besluit

 

Handhaving

 

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES)

 

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten juncto 5.2 van deze wet

 

 

H02

Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

een bezoekbevestigingsbrief

een voorwaarschuwingsbrief / formele waarschuwing

een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (hoorbrief)

vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb)

 

 

H03

Besluiten tot het vaststellen van ontwerpgedoogbeschikkingen en definitieve gedoogbeschikkingen

 

 

H04

Het naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijze afzien van bestuurlijk optreden

 

 

H05

Besluiten op grond van Titel 5.3 en Titel 5.4, Awb, (herstelsancties en bestuurlijke boete) met uitzondering van:

 • a.het invorderen van dwangsommen;

 • b.het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang

Omvat tevens besluiten en (feitelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten.

 

NB. De besluiten die in dit mandaat expliciet zijn uitgezonderd, vallen onder H07.

 

H06

Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb welke zijn benodigd ten behoeve van de toepassing van bestuursdwang

 

 

H07

Besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang conform art. 5.31, Awb juncto 5.17, Wabo dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe

 

 

H08

Besluit tot:

 • a.starten van verhaalsprocedure voor kosten bestuursdwang (inclusief conservatoir beslag) of het afzien van kostenverhaal;

 • b.vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang (art. 5:25, lid 6 Awb);

 • c.invordering dwangsom, restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen, vermindering of het afzien van invordering van de dwangsom;

 • d.het treffen van een betalingsregeling in het kader van de onder a. genoemde verhaalsprocedure, of in het kader van de inning van verbeurde dwangsommen

 • e.beslaglegging in het kader van executie van een dwangbevel, met betrekking tot een dwangsombesluit

 • f.inroepen retentierecht

 

 

H09

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend op te treden

 

 

H11

Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

 

 

H12

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 Wm inzake maatregelen bij ongewoon voorval

 

 

H13

Het indienen van een aanvraag op grond van het Besluit

buitengewoon opsporingsambtenaar

 

 

Bijlage A Lijst van afkortingen

 • Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • Bibob: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Bor: Besluit omgevingsrecht

 • BRZO: Besluit risico's zware ongevallen 1999

 • MER: Milieu Effect Rapportage

 • RIE: Richtlijn Industriële Emissies

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wm: Wet milieubeheer

Naar boven