Provincie Zeeland - Subsidieplafond 2014 in het kader van de Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 17 december 2013, aangaande het stellen van subsidieplafond in het kader van de Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten.

Gedeputeerde Staten van Zeela nd:

  • -Gelezen het voorstel van werkveld services, stuknummer 13027447;

  • -Overwegende dat voor verstrekking van subsidies voor restauratie van rijksmonumenten een subsidieplafond benodigd is;

  • -Gelet op artikel 5.6.1 van het Algemene subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen het navolgende subsidieplafond:

Artikel I

Het subsidieplafond voor subsidies te verstrekken op basis van hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor restauratie rijksmonumenten van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 in het jaar 2014 bedraagt € 1.366.500.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 17 december 2013.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
Uitgegeven 15 januari 2014
De secretaris, A.W. Smit
Naar boven