Provincie Zeeland - Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland voor de N.V. Westerscheldetunnel 2013

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland d.d. 17 december 2013 , kenmerk 13027476, in houdende het verlenen van mandaat aan de N.V. Westerscheldetunnel.

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

Overwegende dat:

 • 1.De provincie Zeeland en de B.V. Kanaalkruising Sluiskil (B.V. KKS) op 1 juli 2009 een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot de aanleg van de Sluiskiltunnel met bijbehorende werken.

 • 2.In het kader van het hiervoor genoemde project een nieuwe aansluiting met bijkomende werken ter plaatse van Hoek is gerealiseerd die vooruitlopend op de formele oplevering van het project op 27 mei 2013 is opengesteld voor het verkeer. Dit wegvak is gelegen tussen km. 21.300 en km. 22.400 van de N61 en tussen km. 15.500 en 17.200 van de N62. Deze wegvakken zijn in beheer bij de Provincie Zeeland.

 • 3.De provincie Zeeland en de N.V. Westerscheldetunnel afspraken hebben gemaakt en nog afspraken zullen maken over het beheer, onderhoud en verkeers- en incidentmanagement van de nieuwe aansluiting bij Hoek.

 • 4.Gedeputeerde Staten het logisch en wenselijk achten dat de directeur van de N.V. Westerscheldetunnel in dit kader ook enkele publiekrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot dit weggedeelte namens Gedeputeerde Staten zal uitoefenen.

Gelet op:

 • De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop berustende bepalingen.

 • De bepalingen van de Wegenverordening Zeeland 2010.

 • Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluiten vast te stellen het navolgende mandaatbesluit:

Artikel I
Mandaat en ondermandaat

 • 1.Aan de Directeur van de N.V. Westerscheldetunnel, statutair gevestigd te Westerscheldetunnelweg 1 te (4454 PD) Borssele wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten met betrekking tot de N61 gelegen tussen km. 21.300 en km. 22.400 en de N62 tussen km. 15.500 en 17.200. Een en ander voor zover het de bevoegdheden betreft op grond van:

  • a.De Wegenverkeerswet 1994 en de daarop rustende bepalingen.

  • b.De Wegenverordening Zeeland 2010.

 • 2.Van de in lid 1 verleende bevoegdheden is uitgezonderd:

  • a.De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen als bedoeld in artikel 19 Wegenverkeerswet.

  • b.De ontheffingverlening voor exceptionele transporten op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet. Deze bevoegdheid is reeds gemandateerd aan de directeur van de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer.

 • 3.De Directeur van de N.V. Westerscheldetunnel kan het aan hem verleende mandaat eenmaal ondermandateren aan leidinggevenden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

 • 4.De Directeur van de N.V. Westerscheldetunnel dient Gedeputeerde Staten te informeren aan wie ondermandaat verleend wordt.

Artikel 2
Voorwaarden

Het mandaat wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

 • 1.De gemandateerde c.q. ondergemandateerde neemt bij de in artikel 1 genoemde besluiten het door Gedeputeerde Staten terzake gehanteerde beleid in acht.

 • 2.De gemandateerde c.q. ondergemandateerde informeert het college van Gedeputeerde Staten op het moment dat er een verzoek tot het nemen van een besluit is ontvangen.

 • 3.De bevoegdheid wordt niet uitgeoefend indien:

  • a.Het besluit politiek gevoelig is.

  • b.Er precedentwerking is te verwachten.

  • c.Zonder instemming van Gedeputeerde Staten wordt afgeweken van een deskundigenadvies.

 • 4.Indien tegen de bij of krachtens dit mandaatbesluit genomen (ontwerp)besluit rechtsmiddelen worden aangewend, zal de gemandateerde c.q. de ondergemandateerde Gedeputeerde Staten adviseren. Tijdens de hoorzitting zal op verzoek een terzake deskundige medewerker van de N.V. Westerscheldetunnel Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen.

Artikel 3
Ondertekening

 • 1.Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens dit mandaatbesluit wordt bij de ondertekening ervan aangegeven dat het besluit namens Gedeputeerde Staten van Zeeland is genomen. Tevens wordt de naam en functie van de ondertekenaar weergegeven.

 • 2.De gemandateerde c.q. ondergemandateerde zendt ter kennisneming afschriften van zijn besluiten op basis van dit mandaat toe aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 4
Slotbepalingen

 • 1.Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in het Provinciaal Blad.

 • 2.Dit besluit wordt aangehaald als 'mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland voor de N.V. Westerscheldetunnel 2013'.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 17 december 2013.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 5 februari 2014.

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven