Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 3868

Gepubliceerd op 19 december 2014 09:00BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND VAN 16 DECEMBER 2014, PZH-2014-494855471, HOUDENDE EEN NADERE REGELING MET EEN DEFINITIE VAN RESTLADINGDAMP PROVINCIALE MILIEUVERORDENING ZUID-HOLLAND (BESLUIT NADERE REGELING RESTLADINGDAMP PROVINCIALE MILIEUVERORDENING ZUID-HOLLAND)
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;
 
Gelet op artikel 1.1, onder m, van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland;
 
BESLUITEN:
 
Vast te stellen een nadere regeling met een definitie van restladingdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland in verband met het ontgassen van restladingdampen uit ladingtanks van binnenschepen.
Artikel 1
Van een restladingdamp als bedoeld in artikel 1.1, onder m, van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, is sprake bij een concentratie van die damp groter dan of gelijk aan 10% van de onderste explosiegrens.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (negende tranche) (Provinciaal blad 2014, 3733) in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit nadere regeling restladingdamp Provinciale milieuverordening Zuid-Holland.
 
Den Haag,
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
 
mevr. drs. J.A.M. Hilgersom, secretaris
 
drs. J. Smit, voorzitter
 
 
Toelichting
Deze nadere regeling strekt ter uitvoering van artikel 1, onderdeel m, van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (Pmv), zoals deze is komen te luiden na de inwerkingtreding van de negende wijziging van de Pmv (negende tranche). Op grond van die bepaling wordt door Gedeputeerde Staten aangegeven bij welke minimumconcentratie sprake is van een restladingdamp.
In de door Gedeputeerde Staten op 28 oktober 2014 vastgestelde Nota van Beantwoording is aangegeven dat op voorstel van organisaties van het bedrijfsleven voor de omschrijving van restladingdamp van benzeen of benzeenhoudende koolwaterwaterstoffen zal worden uitgegaan van een concentratie gelijk aan of groter dan 10% van de onderste explosiegrens. Deze omschrijving is in deze nadere regeling aangegeven.
 
Den Haag,
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
 
mevr. drs. J.A.M. Hilgersom, secretaris
 
drs. J. Smit, voorzitter

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl