Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2014, 33Overige besluiten van algemene strekking

BESLUIT TOT TWEEDE WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij in hun vergadering van 6 november 2012 hebben:

  • 1.Ingestemd met de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling tot instandhouding van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, inhoudende de mogelijkheid om een uitsluitend recht te vestigen onder:

    • a.voorbehoud van instemming door Provinciale Staten;

    • b.de opschortende voorwaarde dat de overige deelnemers Gedeputeerde Staten (als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling) en daarmee de provincie Zuid-Holland, vrijwaren van de consequenties in juridische, bestuurlijke en financiële zin van de verlening van een uitsluitend recht aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (Servicecentrum Drechtsteden).

  • 2.Overgedragen de bevoegdheid om een uitsluitend recht te verlenen aan een aanbieder van diensten op het gebied van ondersteuning op het gebied van personeelsaangelegenheden, informatisering en automatisering en telefonie aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nemen in aanmerking dat Provinciale Staten in hun vergadering van 29 januari 2014 hebben ingestemd met bovengenoemd besluit van Gedeputeerde Staten.

Het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling ligt met ingang van heden voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum PZH (Zuid-Hollandplein 1, Den Haag). Op verzoek kan tegen betaling van de kosten een afschrift van de stukken worden verkregen.

Den Haag, 29 januari 2014

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Drs. J. SMIT, voorzitter

Mw. drs. J.A.M. HILGERSOM, secretaris