Provincie Zeeland - Ophoging subsidieplafond Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014

B esluit van Gedeputeerde S taten van Zeeland van 10 december 2013 , nr. 13027192 , tot ophoging van het subsidieplafond voor het begr otingsjaar 2014 ten behoeve van collect ief agrarisch natuur - en landschaps beheer van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL).

Gedeputeerde S taten van Zeeland ,

 • Gelet op de artikelen 11, derde lid - en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

 • Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland;

 • Gelet op het eerder vastgestelde besluit Openstelling SNL 2014 van 8 oktober 2013, nr. 13022474;

Besluiten:

ARTIKEL I

A. SUBSIDIEPLAFONDS

 • 1. Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL) wordt voor het begrotingsjaar 2014 het volgende subsidieplafond gewijzigd vastgesteld:

 • 1.2 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

  € 1.650.000,- voor subsidies als bedoeld in:

  • artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen A01.01, A01.02 en A02.01, welke op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

  • artikel 4.1.2.4, eerste lid (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer); artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapstypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.06, L01.07, L01.08, L01.09, L01.13 welke op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer.

 • Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitvoeren van beheer op terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie is verstrekt voor collectief agrarisch beheer of voor het continueren van aflopend agrarisch natuur- en landschapsbeheer van subsidiebeschikkingen, welke aflopen in de periode tussen 30 december 2010 en 31 december 2014.

ARTIKEL II

Dit besluit wordt geplaatst in het provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 10 december 2013.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven, 31 januari 2014.

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven